متداولترین واکنش کاتدی اکسیژن در محیط آبی

نرخ خوردگی دی اکسیدکربن (CO٢) بوسیله Dewaard و Milliams در شرایطی که محلول با سرعت m/s روی سـطح فلـز حرکت کند، بدست آمده است . سرعت خوردگی به صورت رابطه ای نسبت به فشار جزئی دی اکسیدکربن (PCO٢) و دما(T) گـزارش شده است [۶]. این رابطه برای گازایده آل . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی علل و عوامل خوردگی درونی لوله های گاز

مقدمه خوردگی در صنعت خطوط لوله ، نزدیک به یک درصد هزینه های خوردگی را در بر می گیرد. در ایالات متحده آمریکا بین ۲ تا ۳ بیلیون دلار در سال ، هزینه خوردگی در خطوط لوله می شود. بطوریکه با انتخاب صحیح مواد در طراحی و حفاظت از . . . ادامه‌ی مطلب

عوامل مهم اثر گذار بر ساختار و کارایی غشاهای الیاف توخالی

با استفاده از یک طرح مناسبی از غشا مثل فیبر توخالی، جریان های گاز و مایع در دو طرف غشا با هم تماس حاصل می نمایند که فصل مشترک گاز-مایع در دهانه حفره های غشا تشکیل می گردد. شکل((۱ نمای کلی از این فرایند را نشان می دهد. در . . . ادامه‌ی مطلب

چگونگی انتخاب مواد پلیمری جدید برای ساخت غشابرای دستیابی به تراوایی

الیاف توخالی به لوله های مویین با قطر کمتر از یک میلی متر اطلاق می شود که در آنها جداره الیاف به عنوان سطح گزینش پذیر عمل می کند. این نوع غشاها به دلیل اشغال حداقل فضا و نسبت سطح به حجم بسیار زیاد بیشتر مورد توجه قرار گرفته . . . ادامه‌ی مطلب

حدود علم قاضی در حقوق جزای ایران

نگارنــده در تبیــین موضــوع اصــلی تحقیــق لازم مــی دانــد مــوطن اصــلی ادلــه معنــوی اثبــات جــرایم را علــم قاضــی تصــور نماید. چرا که حجیت ادله معنوی زمانی معنا پیـدا مـی کنـد کـه بـرای قاضـی موجـب علـم گردنـد، امـا اینکـه علـم قاضـی چیست و حجیت آن چگونه است در این قسمت . . . ادامه‌ی مطلب

تحلیل نظامات ادله اثبات دعوا

نظامات ادله اثبات دعوا: اهمیت طرح این موضوع در اینجـا ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه شـمارش انـواع ادلـه اثباتی،بایـد دیـد محـاکم قضـایی چـه رویکردی به این ادله داشته و اساسا دلایل چه جایگاهی در محاکم دارند؟ نظام های ادله ی دعوا به سه دسته تقسیم می شوند که . . . ادامه‌ی مطلب

روش های بهره گیری از عناصر و سازه های تغییر شکل پذیر

بهره گیری از عناصر و سازه های تغییر شکل پذیر در اشکال مختلف و با کاربری های متفاوت می تواند تاثیرات مختلفی بر فضاهای معماری داشته باشد. شناخت کامل اجزای تشکیل دهنده سازه های تغییر شکل پذیر می تواند طراحان این سازه ها را از عملکرد صحیح آن ها . . . ادامه‌ی مطلب

چگونگی انعطاف پذیری به واسطه سازاه های تغییر شکل پذیر

انعطاف پذیری فضا های معماری همواره به عنوان کیفیتی برتر در طراحی معماری مطرح بوده و هست. کاهش هزینه های ساخت و نگهداری فضا ها به صورت تک کاربری از یک سو و نحول و تغییر کار بری ها مورد استفاده انسان ها از سوی دیگر سبب شده است . . . ادامه‌ی مطلب

عوامل موثر در معماری تغییر شکل پذیر

عوامل موثر در معماری تغییر شکل پذیر تغییر شکل پذیری ساختارهای تغییر شکل پذیر می تواند هم در تک تک اجزای خرد ساختاری آنها ایجاد گردد و هم در کلیت سیستم وجود داشته باشد. به طور واضح ساختارهای تغییر شکل پذیر مزایای ساختارهای تغییر شکل پذیر  بسیاری همچون کاهش . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی مکانیزم های مختلف در سازه های باز شونده و جمع شونده

  طراحی و اجرای تغییر شــکل های گوناگون و متنوع برای ســازه های تغییر شــکل پذیر با به کارگیری مکانیزم های مختلف تغییر شکل برای اعضای این سازه ها امکان پذیر می گردد. بدیهی ا ست که در طراحی یک سازه با قابلیت تغییر شکل ، نیازمند ا ستفاده . . . ادامه‌ی مطلب