چگونگی تقویت زمینه های کارآفرینی در بنگاه های کوچک و متوسط

کارشناسان معتقدند، به منظور تقویت زمینه های کارآفرینی در بنگاه های کوچک و متوسط، باید کیفیت محصولات و خدمات را افزایش داد و در ارائه محصولات جدید و بهبود شرایط ارائه عرضه محصولات و خدمات، نوآوری به خرج داد . علاوه بر این موارد و تلاش برای برطرف کردن . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی و شناسایی موانع موجود در توسعه کسب و کارهای کوچک و کارآفرین

موانع عملیاتی:  توجه به سودهای کوتاه مدت توقع عمومی این است که کارآفرینی سازمانی، سودهای کوتاه مدتی را ایجاد کند. سازمانهایی که دستیابی به سودهای کوتاه مدت را معیار موفقیت سازمان بدانند و آن را به عنوان یک هدف استراتژیک در سازمان قرار دهند همواره فشار مداومی را بر . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی موانع کارآفرینی دربخش دولتی

۱تفویض کارها به افراد خلاق و نوآور سازمان، .۲ مشارکت دادن پرسنل در تصمیمگیریها ،. ۳ حاکم نمودن اخلاق، درستی،  اعتماد و باور پذیری در سازمان،. ۴ تلاش در جهت افزایش تعهد و وفاداری اعضای سازمان،. ۵ تشویق مدیران به پذیرش تغییر و    فرصت جویی، . .۶ تقویت مهارتهای . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی برخی موانع و محدودیت های کارآفرینی در سازمانها

مرور پژوهشهای مختلف داخلی و خارجی نشان میدهد که کارآفرینان برای انجام فعالیتهای کارآفرینانه خود با مشکلات و موانع گوناگونی مواجه می شوند که این موانع سرعت و توانمندی آنان را کاهش می دهد. مرور مستند بر ادبیات موضوعی کارآفرینی سازمانی، بیانگر این است که بررسیهای گوناگونی به بررسی . . . ادامه‌ی مطلب

آشنایی با تخریبهای ایجاد شده در سطوح مقابل شعله

 تخریبهای بدون خوردگی وخارج از ناحیه جوش منظوراز اینگونه تخریبها آنهایی میباشد که عوامل غیر از نکات اشاره شـده در بنـدهای قبـل موجـب تخریب آنها گردیده است که در ذیل اشاره میشود .  تخریبهای ایجاد شده در سطوح مقابل شعله با توجه به چندگانه بودن سوختهای مصرفی در مشعلهای . . . ادامه‌ی مطلب

تحلیل حمله هیدروژنی در فلزات

 خوردگی قلیائی ( (Caustic Corrosion پس از تشکیل رسوبات و داشتن ابعاد مورد نیاز جهت ایجاد میحیط ایزوله فوق الذکر ، مکانیزم خوردگی کاستیک ناشی از تمرکز یون سدیم ( Na+ ) و تسریع در انهدام لایه محافظ Fe3 O 4 و همچنین ایجاد پیل غلظتی مطابق با شکل . . . ادامه‌ی مطلب

راه حل های پیشنهادی برای جلوگیری از تخریبات فلز

انهدامهای نوع دوم مشخصه اصلی این نوع انهدامها عدم وجود خوردگی در سطح داخل لوله واینکـه درخـارج از محـدودۀ جوشکاری لولهها واقع بوده میباشد این نوع تخریبهـا در قـسمت مجـاور آتـش لولـههـای آتـش خـوار ایجادشده و عامل اصلی اینگونه شکست انهدام را میتوان شوکهای حرارتـی و متفـاوت بـودن ظرفیـت . . . ادامه‌ی مطلب

چگونگی تخریب (شکسته ای) ناشی از وجود رسوب

میکروسکوپ الکترونی جهت بررسی انهـدام و تخریـب، آزمایـشات میکروسـکوپ الکترونـی و آنـالیز EDX انجـام گردیـد کـه ملاحظه شد باافزایش عمق به سمت زیر رسوب مقدار Na2O از حدود %۰٫۴۵ تـا حـدود % ۱٫۷ افـزایش یافته است با انجام آنالیز در لایههای زیرین رسوب و داخل ترک میز آن Na2O . . . ادامه‌ی مطلب

تفاوت سرعت خوردگی حالت دی اکسید کربن وسولفید هیدروژن

در  شکل (۶) منحنی های  پلاریزاسیون  دو  قطعه  A و  B در  محیط  دی اکسیدکربن  همراه  با  سولفیدهیدروژن قابل  مشاهده می باشد.. بطوریکه نرخ خوردگی B برابر mm/y ٠/١۶٨ و نرخ خوردگی A برابر mm/y ٠/٢٠١ بدست آمده است . پتانسیل خوردگی در محیط دی اکسید کربن نزدیک به . . . ادامه‌ی مطلب

آشنایی با مفهوم و ماهیت شرط مفهوم شرط در لغت

شروط بنایی به دلیل ارتباطی که با عقد دارند و عقد مبتنی بر آن جاری شده، در حکم شرط مذکور در متن عقد است، امری که در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی نیز مورد پذیرش قرار گرفته است: »هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از . . . ادامه‌ی مطلب