فاکتورهای مهم در گسترش اراضی کشاورزی

گسترش اراضی کشاورزی: تقاضای روز افزون محصولات کشاورزی ایجاب می کند که محدوده های کشت گسترش پیدا کند و این نیاز به بررسی مناطق مختلف می باشد و مناطقی راکه باکمترین هزینه ،زمین محیا و آماده کشت می شود،انتخاب کرد.چهارفاکتور مهم درگسترش عرضه های کشاورزی شامل :١-زمین ٢- آب . . . ادامه‌ی مطلب

شناسایی اراضی مرطوب و باتلاقی

شناسایی اراضی مرطوب و باتلاقی: اراضی کشاورزی که سطوح آب زیرزمینی در آن بالا باشد باعث از بین رفتن آن می  شود از آنجاکه آب موجود در اراضی کشاورزی در تصاویر ماهواره ای قابل تشخیص  می باشند میتوان با استفاده از این تصاویر   محل های مرطوب و باتلاقی را . . . ادامه‌ی مطلب

شناسایی منابع آلوده کننده وروند گسترش آن

پوشش محصولات کشاورزی: به منظوراینکه بیمه گر وبیمه شونده ،ارزیابی دقیقی از میزان پرداخت خسارت دراراضی کشاورزی داشته باشند تصاویرماهواره ای می توانند بسیارموثرباشند.بیمه گرمی تواند در مرحله اول بررسی وضعیت کنونی اراضی کشاورزی، سطح میزان بیمه راتعیین کند. -تخریب اراضی کشاورزی وتبدیل آن به کاربری های دیگر: امروزه . . . ادامه‌ی مطلب

شناسایی وتعیین سطح گسترش آفات وامراض گیاهی درسطح اراضی کشاورزی

کاربرد های سنجش از دور در کشاورزی -تعیین سطح زیرکشت : : با پیشرفت تکنولوژی در سنجنده ماهوارهای درخصوص قدرت تفکیک فضایی بالا این امکان بوجود   آمده است که بتوان سطح اراضی کشاورزی را اندازه گیری نمود.ازجمله این ماهواره ها تصاویر Spot۵ با قدرت تفکیک ٢.۵ متر،ماهواره  Ikonos با . . . ادامه‌ی مطلب

جایگاه داده های ماهواره ای در برنامه ریزی و توسعه پایدار

جایگاه داده های ماهواره ای در برنامه ریزی و توسعه پایدار دربرنامه ریز ی اولین و مهمترین مرحله تعیین هدف یا اهداف میباشد و سپس طراحی  فرایند های  که ما را جهت رسیدن به آن اهداف یاری می کنند . این فرایند نیاز به شناخت و آگاهی از وضع . . . ادامه‌ی مطلب

آشنایی با فرآیند توسعه

توسعه فرایندی است زمانمند که طی آن تغیرات اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی ،زیربنایی، رفاهی و… به منظوربهبودوضعیت ترقی،خوشبختی،  ارتقاءبهداشت ، ارتقاء تحصیلات و…برای همه اقشارجامعه ایجاد می گردد. توسعه به مفهوم امروزی آن از زمانی در بین جوامع رایج گردیدکه افزایش روزافزون شکاف های طبقاتی بامکانیزه شدن صنعت شتاب بیشتری پیداکرد. از . . . ادامه‌ی مطلب

انعکاس برخورد امواج الکترومغناطیسی باانواع پدیده ها

سنجش از دور(RS) از زمانهای گذشته تاکنون روشهای مختلفی برای جمع آوری داده های مبتنی بر مکان وجود داشته است که از آن جمله می توان به مشاهدات نجومی، فتوگرامتری، نقشه برداری و سنجش از دور اشاره نمود. سنجش از دور از زمره روشهای جمع آوری داده محسوب می . . . ادامه‌ی مطلب

کاربرد سـنجش از دور در بررسیها و برنامـه ریـزی هـای کشاورزی و منـابع طبیعی

  مقدمه سـنجش از دور به کمک امواج الکترومغناطیس طبیعـی و مصنوعی در بررسیها و برنامـه ریـزی  هـای کشاورزی و منـابع طبیعی کاربرد فراوان دارد. تکنیک های سنجش از دور به  دلیل تناوب در اخذ تـصاویر ی ک ناحیـه ، تـصویر بـرداری در ط وـ ل موج  های مختلف . . . ادامه‌ی مطلب

خصوصیات مخزن و مشکلات فرآیند تولید از آن مخزن

مقدمه تولید بهینه از یک مخزن نفتی به عنوان هدف اصلی بهره برداری از یک میدان نفتی، بستگی به عوامل گوناگونی از جمله آگاهی از خصوصیات سازندی و توزیع سیالات در داخل مخزن دارد. در طول دوره فعالیت یک مخزن نفتی مراحل گوناگونی وجود دارد. بعد از آغاز مرحله . . . ادامه‌ی مطلب

نتایج تحلیل خرپا در سه روش

خرپا با ۶١ گره ، دارای ١۵۶ عضو می باشد و معادله سطح نقاط آناست . بار به مرکز خرپا به صورت جابه جایی به میزان cm٠۵ وارد می شود. تمام مقاطع یکسان با مدول الاستیسیته و سطح مقطع  وممان اینرسی می باشند. نمودار بار-تغییر مکان برای گره مرکزی در . . . ادامه‌ی مطلب