دانلود مقاله شناخت پتانسیل های اکوتوریستی آسایش زیست اقلیمی تالاب هامون

مقاله شناخت پتانسیل های اکوتوریستی آسایش زیست اقلیمی تالاب هامون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۱۹ تا ۲۸ منتشر شده است. نام: شناخت پتانسیل های اکوتوریستی آسایش زیست اقلیمی تالاب هامون این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله مقایسه عملکرد مدل های خطی و غیرخطی در توضیح سیستم تقاضای تقریبا ایده آل

مقاله مقایسه عملکرد مدل های خطی و غیرخطی در توضیح سیستم تقاضای تقریبا ایده آل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدلسازی اقتصادی از صفحه ۸۳ تا ۹۹ منتشر شده است. نام: مقایسه عملکرد مدل های خطی و غیرخطی در توضیح سیستم تقاضای . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی برخی شرایط زیستگاهی و تعیین جمعیت جوجه آور پرندگان آبزی جزایر خان، نخیلو، ام الگرم و تهمادون در پارک ملی مند در استان بوشهر در سال ۱۳۸۷

مقاله بررسی برخی شرایط زیستگاهی و تعیین جمعیت جوجه آور پرندگان آبزی جزایر خان، نخیلو، ام الگرم و تهمادون در پارک ملی مند در استان بوشهر در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۵ تا ۱۸ . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی اثر فرسودگی بذر و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم رقم چمران در شرایط آب و هوایی خوزستان

مقاله بررسی اثر فرسودگی بذر و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم رقم چمران در شرایط آب و هوایی خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فیزیولوژی گیاهان زراعی از صفحه ۷۷ تا ۸۷ منتشر شده است. نام: بررسی اثر . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله مقایسه اختلالات شخصیت و منزلت های هویت من در مجرمین زن زندانی در زندان عادل آباد شیراز و افراد بهنجار

مقاله مقایسه اختلالات شخصیت و منزلت های هویت من در مجرمین زن زندانی در زندان عادل آباد شیراز و افراد بهنجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۱۳ تا ۳۳ منتشر شده است. نام: مقایسه اختلالات شخصیت . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله زن و اعجاز طلاق خلع

مقاله زن و اعجاز طلاق خلع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زن و فرهنگ از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است. نام: زن و اعجاز طلاق خلع این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله نقش تعدیل کننده سبک های مدیریت تعارض در رابطه تعارضات میان فردی و رفتارهای انحرافی در زنان پرستار

مقاله نقش تعدیل کننده سبک های مدیریت تعارض در رابطه تعارضات میان فردی و رفتارهای انحرافی در زنان پرستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زن و فرهنگ از صفحه ۲۱ تا ۳۶ منتشر شده است. نام: نقش تعدیل کننده سبک های مدیریت . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی پسران فلج مغزی فعال و غیرفعال شهر تهران

مقاله مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی پسران فلج مغزی فعال و غیرفعال شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۹۵ تا ۱۱۴ منتشر شده است. نام: مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی پسران فلج . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله اثر موسیقی انگیزشی بر بازیابی ترتیب حرکات مهارتی در مهارت های منتخب ورزش کشتی

مقاله اثر موسیقی انگیزشی بر بازیابی ترتیب حرکات مهارتی در مهارت های منتخب ورزش کشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۷۷ تا ۹۳ منتشر شده است. نام: اثر موسیقی انگیزشی بر بازیابی ترتیب حرکات مهارتی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله شعر مونث نقش شاعران زن در شعر امروز ایران

مقاله شعر مونث نقش شاعران زن در شعر امروز ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زن و فرهنگ از صفحه ۹ تا ۲۰ منتشر شده است. نام: شعر مونث نقش شاعران زن در شعر امروز ایران این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، . . . ادامه‌ی مطلب