دانلود مقاله مقایسه ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک مبتنی بر نسبت های شارپ، پتانسیل مطلوب و بازده واقعی

مقاله مقایسه ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک مبتنی بر نسبت های شارپ، پتانسیل مطلوب و بازده واقعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۵ منتشر شده است. نام: مقایسه . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها برای سنجش کارایی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل مبتنی بر گزارشگری مالی

مقاله استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها برای سنجش کارایی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل مبتنی بر گزارشگری مالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله مقایسه شیوع اضطراب آشکار در بین دانش آموزان دارای ویژگی های جمعیت شناختی مختلف

مقاله مقایسه شیوع اضطراب آشکار در بین دانش آموزان دارای ویژگی های جمعیت شناختی مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۶ منتشر شده است. نام: مقایسه شیوع اضطراب آشکار در بین دانش آموزان . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله انعکاس داستان آفرینش آدم/انسان در برخی از متون ادب عرفانی فارسی (تا قرن نهم)

مقاله انعکاس داستان آفرینش آدم/انسان در برخی از متون ادب عرفانی فارسی (تا قرن نهم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جستارهای ادبی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد) از صفحه ۱۶۹ تا ۱۹۳ منتشر شده است. نام: انعکاس داستان آفرینش آدم/انسان . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله معنی بر ره رمز (تاویل و تفسیر اسطوره ها و رویکرد مطهر بن طاهر مقدسی به اساطیر ایرانی در کتاب آفرینش و تاریخ)

مقاله معنی بر ره رمز (تاویل و تفسیر اسطوره ها و رویکرد مطهر بن طاهر مقدسی به اساطیر ایرانی در کتاب آفرینش و تاریخ) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جستارهای ادبی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد) از صفحه ۱۴۵ تا . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله عنوان فارسی: تفسیر حکمت تکرار «تمثیل دنیا» در قرآن (عنوان عربی: تفسیر الحکمه من تکرار «تمثیل الدنیا» فی القرآن)

مقاله عنوان فارسی: تفسیر حکمت تکرار «تمثیل دنیا» در قرآن (عنوان عربی: تفسیر الحکمه من تکرار «تمثیل الدنیا» فی القرآن) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات تفسیری از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۱ منتشر شده است. نام: عنوان فارسی: تفسیر حکمت تکرار «تمثیل . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بکارگیری مدل های پیش بینی خاکستری و نمو هموار ساده جهت پیش بینی جریان نقد آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله بکارگیری مدل های پیش بینی خاکستری و نمو هموار ساده جهت پیش بینی جریان نقد آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۲۱ . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله کارکرد استفهام بلاغی در شعر قیصر امین پور

مقاله کارکرد استفهام بلاغی در شعر قیصر امین پور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جستارهای ادبی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد) از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۴ منتشر شده است. نام: کارکرد استفهام بلاغی در شعر قیصر امین پور این مقاله . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله عوامل محیطی و اجتماعی موثر در ترک تحصیل (بازماندگان از تحصیل) دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی ۹۰-۸۹

مقاله عوامل محیطی و اجتماعی موثر در ترک تحصیل (بازماندگان از تحصیل) دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۰ منتشر شده است. نام: . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بحران هویت شخصیت ها در رمان «ویران می آیی» (تحلیل روایی و گفتمانی متن)

مقاله بحران هویت شخصیت ها در رمان «ویران می آیی» (تحلیل روایی و گفتمانی متن) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جستارهای ادبی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد) از صفحه ۹۳ تا ۱۲۰ منتشر شده است. نام: بحران هویت شخصیت ها . . . ادامه‌ی مطلب