دانلود مقاله کاهش تحمل به تنش اکسیداسیون نوری با افزایش سن برگ آفتابگردان

مقاله کاهش تحمل به تنش اکسیداسیون نوری با افزایش سن برگ آفتابگردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی گیاهی از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است. نام: کاهش تحمل به تنش اکسیداسیون نوری با افزایش سن برگ آفتابگردان این مقاله . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی حد بهره برداری مجاز گونه .Festuca ovina L در مراتع سرعلی آباد گرگان

مقاله بررسی حد بهره برداری مجاز گونه .Festuca ovina L در مراتع سرعلی آباد گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات مرتع و بیابان ایران از صفحه ۴۰۷ تا ۴۱۶ منتشر شده است. نام: بررسی حد بهره برداری مجاز گونه .Festuca ovina . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی کارایی منطق فازی در پیش بینی جریان روزانه رودخانه

مقاله بررسی کارایی منطق فازی در پیش بینی جریان روزانه رودخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۵۶۹ تا ۵۸۰ منتشر شده است. نام: بررسی کارایی منطق فازی در پیش بینی جریان روزانه رودخانه این . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی و مقایسه میزان ترسیب کربن با توجه به عملیات مدیریتی و احیایی آبخیزداری (مطالعه موردی: سه حوضه ریمله، پخش سیلاب رومشگان و آبخوانداری کوهدشت)

مقاله بررسی و مقایسه میزان ترسیب کربن با توجه به عملیات مدیریتی و احیایی آبخیزداری (مطالعه موردی: سه حوضه ریمله، پخش سیلاب رومشگان و آبخوانداری کوهدشت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات مرتع و بیابان ایران از صفحه ۳۹۷ تا ۴۰۶ منتشر . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر میزان پرخاشگری دانش آموزان دختر دوره متوسطه

مقاله اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر میزان پرخاشگری دانش آموزان دختر دوره متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های علوم شناختی و رفتاری از صفحه ۸۱ تا ۹۸ منتشر شده است. نام: اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله اثر عوامل خاکی در پراکنش گروه های بوم شناختی گیاهی (مطالعه موردی: ذخیره گاه جنگلی شمشاد سی سنگان)

مقاله اثر عوامل خاکی در پراکنش گروه های بوم شناختی گیاهی (مطالعه موردی: ذخیره گاه جنگلی شمشاد سی سنگان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زیست شناسی گیاهی از صفحه ۳۹ تا ۵۵ منتشر شده است. نام: اثر عوامل خاکی در پراکنش گروه . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله هوش سازمانی و مدیریت بحران

مقاله هوش سازمانی و مدیریت بحران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۸۵ تا ۱۰۲ منتشر شده است. نام: هوش سازمانی و مدیریت بحران این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی مشخصات رویشی دورگ های طبیعی صنوبر دلتوئیدس (.P. deltoides Marsh) در شرایط آب و هوایی کرمانشاه

مقاله بررسی مشخصات رویشی دورگ های طبیعی صنوبر دلتوئیدس (.P. deltoides Marsh) در شرایط آب و هوایی کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات جنگل و صنوبر ایران از صفحه ۲۶۸ تا ۲۷۶ منتشر شده است. نام: بررسی مشخصات رویشی دورگ های . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله اثر میدان مغناطیسی بر جوانه زنی، شاخص های رشد و فعالیت برخی آنزیم ها در بذر سیاه دانه (.Nigella sativa L)

مقاله اثر میدان مغناطیسی بر جوانه زنی، شاخص های رشد و فعالیت برخی آنزیم ها در بذر سیاه دانه (.Nigella sativa L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زیست شناسی گیاهی از صفحه ۲۹ تا ۳۸ منتشر شده است. نام: اثر میدان مغناطیسی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله نقش هوشمندی کسب و کار در استقرار اثربخش مدیریت استراتژیک در سازمان ها

مقاله نقش هوشمندی کسب و کار در استقرار اثربخش مدیریت استراتژیک در سازمان ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۵۳ تا ۸۳ منتشر شده است. نام: نقش هوشمندی کسب و کار در استقرار اثربخش مدیریت استراتژیک . . . ادامه‌ی مطلب