دانلود مقاله تاثیر تلقیح باکتری ریزوبیوم و قارچ میکوریزای بر جذب برخی عناصر معدنی توسط نخود در سطوح مختلف کود سولفات آهن

مقاله تاثیر تلقیح باکتری ریزوبیوم و قارچ میکوریزای بر جذب برخی عناصر معدنی توسط نخود در سطوح مختلف کود سولفات آهن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی از صفحه ۷۱ تا ۸۷ منتشر شده است. نام: تاثیر تلقیح . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی اثر اسید آمینه ال- لوسین به عنوان فعال کننده آنزیم گلوتامات دهیدروژناز و بیتیونول و سولوکتیدیل در نقش مهار کننده های این آنزیم، بر روی رت های غیر دیابتی و دیابتی شده با آلوکسان

مقاله بررسی اثر اسید آمینه ال- لوسین به عنوان فعال کننده آنزیم گلوتامات دهیدروژناز و بیتیونول و سولوکتیدیل در نقش مهار کننده های این آنزیم، بر روی رت های غیر دیابتی و دیابتی شده با آلوکسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله طراحی ایمونوسنسور الکتروشیمیایی جهت تشخیص آلبومین ادرار با استفاده از نانوذرات مغناطیسی به عنوان نشان

مقاله طراحی ایمونوسنسور الکتروشیمیایی جهت تشخیص آلبومین ادرار با استفاده از نانوذرات مغناطیسی به عنوان نشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه ۱۱۸ تا ۱۲۹ منتشر شده است. نام: . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله سری آمار: احتمال و توزیع های احتمالی

مقاله سری آمار: احتمال و توزیع های احتمالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۷ منتشر شده است. نام: سری آمار: احتمال و توزیع های احتمالی این . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله عنوان فارسی: نقش بسیج دانشجو و طلبه در مقابله با تهدیدهای نرم علیه انقلاب اسلامی (عنوان عربی: دور تعبئه الجامعات و المدارس الدینیه فی مواجهه التهدیدات الناعمه علی الثوره)

مقاله عنوان فارسی: نقش بسیج دانشجو و طلبه در مقابله با تهدیدهای نرم علیه انقلاب اسلامی (عنوان عربی: دور تعبئه الجامعات و المدارس الدینیه فی مواجهه التهدیدات الناعمه علی الثوره) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در آفاق امنیت از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۲ . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله سری آمار: خلاصه کردن و نمایش داده ها

مقاله سری آمار: خلاصه کردن و نمایش داده ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه ۸۳ تا ۱۰۰ منتشر شده است. نام: سری آمار: خلاصه کردن و نمایش داده . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله کنترل بیولوژیک بیماری کپک آبی سیب توسط مخمر Metschnikowia pulcherrima و بررسی امکان تلفیق آن با سیلیکون و برخی مکانیسم های دفاعی (مقاله کوتاه)

مقاله کنترل بیولوژیک بیماری کپک آبی سیب توسط مخمر Metschnikowia pulcherrima و بررسی امکان تلفیق آن با سیلیکون و برخی مکانیسم های دفاعی (مقاله کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در بیماریهای گیاهی از صفحه ۱۲۵ تا ۱۲۹ منتشر شده است. نام: کنترل بیولوژیک . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی میزان مقاومت ترکیب پیوندی دو رقم انگور تجاری (.Vitis vinifera L) روی پایه های مقاوم به بیماری سرطان طوقه عامل (مقاله کوتاه)

مقاله بررسی میزان مقاومت ترکیب پیوندی دو رقم انگور تجاری (.Vitis vinifera L) روی پایه های مقاوم به بیماری سرطان طوقه عامل (مقاله کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در بیماریهای گیاهی از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۳ منتشر شده است. نام: بررسی میزان مقاومت . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله عنوان فارسی: رفتارسنجی آمریکا در قبال دومینوی انقلاب های خاورمیانه (عنوان عربی: بتقییم التعامل الأمریکی إزاء تقاطر الثورات الشرق الأوسطیه)

مقاله عنوان فارسی: رفتارسنجی آمریکا در قبال دومینوی انقلاب های خاورمیانه (عنوان عربی: بتقییم التعامل الأمریکی إزاء تقاطر الثورات الشرق الأوسطیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در آفاق امنیت از صفحه ۳۹ تا ۵۶ منتشر شده است. نام: عنوان فارسی: رفتارسنجی آمریکا در . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله ارزیابی فعالیت آنزیم پراکسیداز در دو توده مقاوم و حساس کنجد نسبت به بیماری بوته میری فوزاریومی با عامل Fusarium oxysporum f.sp sesami (مقاله کوتاه)

مقاله ارزیابی فعالیت آنزیم پراکسیداز در دو توده مقاوم و حساس کنجد نسبت به بیماری بوته میری فوزاریومی با عامل Fusarium oxysporum f.sp sesami (مقاله کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در بیماریهای گیاهی از صفحه ۱۱۳ تا ۱۱۸ منتشر شده است. نام: ارزیابی . . . ادامه‌ی مطلب