ﻓﻮاﻳﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﺎی ﺳﺒﺰ

 دﻳﻮار زﻧﺪه ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل دﻳﻮار ﺳﺒﺰ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻫﻴﭻ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ از ﺣﺮﻛﺖ ﻫﻮا از رﻳﺸﻪ ﻫﺎﺑﻪ درون ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺪارد.ﺑﻌﻀﻲ از دﻳﻮارﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﭘﺸﺖ ﺷﻴﺸﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در دﻳﻮارﻫﺎی ﻓﻌﺎل رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮای ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.در دﻳﻮارﻫﺎی ﻏﻴﺮ . . . ادامه‌ی مطلب

چگونگی نگهداری از دﻳﻮارﻫﺎی ﺳﺒﺰ زﻧﺪه

ﻧﻤﺎی ﺳﺒﺰ ﺳﻨﺘﻲ ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺳﻨﺘﻲ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻲ واﺳﻄﻪ ﺑﻪ دﻳﻮار ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎﻻورﻧﺪه ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ و ﺑﺪون ﺣﺎﺋﻞ در ﻃﻮل دﻳﻮار ﺑﺎﻻ ﻣﻲ روﻧﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﺎ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت، و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری . . . ادامه‌ی مطلب

آشنایی با تجهیزات دستگاه چاپ دیجیتال

-۱ سیستم گردش رنگ دستگاه: حرکت یا گردش رنگ باید حرکتی مداوم بین هدها و محفظه اصلی نگهداری رنگ باشد تا از ورود هوا به داخل جوهر جلوگیری نماید. بنابراین یک جریان ثابت بین این دو قسمت جاری است تا از رسوب رنگ و مسدود شدن هدها براثر خشک . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی خصوصیات جوهر چاپ دیجیتال

  شکل دهی قطرات،سازگاری جوهر با ترکیبات دیگر،شکل گیری نقاط برروی سطح کاشی خصوصیات فیزیکی -ویسکوزیته،فراریت جوهر،کشش سطحی،ثبات و پایداری جوهر،دانسیته،اندازه ذرات، ترکیب جوهر:مواد جامد،مدیوم،مواداضافه شونده نیاع روشهای چاپ دیجیتال: شیوه های چاپی که از تکنولوژی دیجیتال بهره می برند بسیار متنوع و در صنایع مختلف گسترده است اما . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی تعدادی از خرابی ها و عیوب احتمالی

موارد بیرونی :  -محیط غبار الود -محیط با رطوبت بالا جریان و جا به جایی هوا -برخورد مستقیم هدهای چاپ با آب -برخورد سطح هد با مواد غیر مناسب (استفاده ازپارچه غیر استاندارد در زمان نظافت و یا برخورد احتمالی سطح کاشی عبور دهد) کنترل سیتم محرکه و انتقال . . . ادامه‌ی مطلب

نکات کلیدی در چاپ دیجیتال و تدبیرها

-دستگاه های دیجیتال قابلیت تولید تصویر تا Dpi1000 را دارند البته اگر به طور معمولی تصاویر مورد نظر سنگ و … باشد رزولوشن ۲۰۰تا Dpi300 کافیست این میزان رزولوشن و کیفیت تصویر به مراتب از چاپ روتاری بالاتر است . نکات کلیدی در چاپ دیجیتال و تدبیرها: برای این . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود و آموزش نصب نرم افزار وی چت / wechat بر روی کامپیوتر

امروز قصد داریم به صورت کامل به نحوه و آموزش نصب نرم افزار وی چت بر روی کامپیوتر بپردازیم ، در ادامه مطلب شما نحوه نصب برنامه های اندروید بر روی کامپیوتر و آموزش نصب وی چت بر روی ویندوز را یاد خواهید گرفت و همچنین می توانید نرم افزارهای . . . ادامه‌ی مطلب

تفاوت روش های جدید و دیجیتال در صنعت چاپ

مزیت دیگر روش دیجیتال این است که به دلیل عدم تماس چاپ دیجیتال با سطح کاشی ، امکان اجرائی طرح دوکاشی های برجسته و استراکچر با این دستگاه بر خلاق روش های قبل وجود دارد و حتی لبه های کاشی که با روش های پیشین امکان چاپ بر روی . . . ادامه‌ی مطلب

شناخت مزیت های چاپ دیجیتال

سریع بودن فرایند  تولید مصرف رنگ کم تر امکان چاپ پیش تصویر امکان تغییرات در طرح ها گرافیکی و تطبیق پذیری سریع زیبایی طرح یکی از مزیت های چاپ دیجیتال کاهش زمان ، ایجاد طرح در آزمایشگاه است در روش سنتی طرح می بایست برای این کار با استفاده . . . ادامه‌ی مطلب

ضرورت چاپ دیجیتال در صنعت کاشی

چرا چاپ دیجیتال یک ضرورت برای صنعت کاشی است ؟ هرچقدر سیستم ها و ماشین آلات تولید کاشی است از حالت مکانیکی صرفه به تلفیقی از مکانیک و الکترونیک تبدیل میشود شاهد پیشرفت در کیفیت و نحوه عملکرد دستگاه خواهیم بود مهمترین تفاوت این روش ، دیجیتال بودن آن . . . ادامه‌ی مطلب