چگونگی تهیه بیانیه مأموریت سازمان

تعیین مأموریت و تهیه بیانیه مأموریت سازمان مأموریت یک سازمان نشان دهنده علت یا فلسفه وجودی و رسالت سازمان بوده و به عبارتی دیگر بیانگر هویـت سـازمان است. هر سازمان چه مکتوب باشد چه نباشد، دارای یک فلسفه یا مأموریت است. ایـن فلسـفه و مأموریـت اسـت کـه هرگونـه فعالیت . . . ادامه‌ی مطلب

چارچوب تدوین استراتژی با رویکرد کارت امتیازی متوازن

چارچوب تدوین استراتژی با رویکرد کارت امتیازی متوازن این چارچوب که در جدول ۱ نشان داده شده است، ابزارها و روش هایی را ارائه میکند که برای انواع سازمانها (در اندازه های گوناگون) مناسب است و به استراتژیست ها کمک میکند تـا اسـتراتژی هـا را شناسـایی، ارزیـابی و گـزینش . . . ادامه‌ی مطلب

سابقه سرکوب مالی درکشورها

یکی ازپدیدههایی که به خوبی ضعف سیستم مالی در کشورها راتوضیح می دهد سرکوب مالی است .سابقه سرکوب مالی بر می گردد به سالهای جنگ جهانی دوم که دولتها تخصیص اعتبارات را به عهده می گرفتند اما به تدریج بازارها آزاد شدند.اولین مباحث تئوریکدرخصوص آزادسازی بازارهایمالی ونقش آن درتخصیص . . . ادامه‌ی مطلب

اجزاء سرکوب مالی بنابر نظریه گاپتا

مط العه حاضردرصدد پاسخ به این سئوال است که تاثیر سرکوب مالی درایران برتولیدسبز(تولید مط لوب )چیست .تفاوت این کاربا کارهای قبلی انجام شده درخصوص تاثیرسرکوب مالی بررشد اقتصادی ، درمحاسبه تولیدسبزوبررسی تاثیرسرکوب مالی برآن است .فرضیه تحقیق این است که سرکوب مالی بررشد تولیدسبز،تاثیر منفی داشته باشد.ساختارمقاله بهاین . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی انواع بام از نوع مصالح در راستای شبکه اقتصادی

انواع بام از نوع مصالح در راستای شبکه اقتصادی: به طور کلی یکی از ویژگی های معماری خودبسندگی [٩]می باشد که این اصل تاثیر به سزایی در شبکه اقتصادی در معماری اصیل ایرانی داشته است .چرا که مصالح مورد نیاز هر بنا از خود منطقه و محل و از . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی رابطه ی بام شیبدار و شرایط زیست محیطی

بام شیبدار در راستای شاخصه زیست محیطی توسعه پایدار : بام شیبدار که بیشتر برای مناطق پرباران ایران مورد استفاده قرارمی گرفته است به علت بارندگی فراوان به ساختاری نیاز داشته که بتواند آب را هدایت کند. در مناطق معتدل و مرطوب استفاده از سقف های شیب دار سبب . . . ادامه‌ی مطلب

روش فراینـد تحلیـل سلسـله مراتبی AHP1 و IPA2

پیشینه تحقیق تحقیقهایی که تاکنون در حوزه پدافند غیرعامل در نیروهای مسلح یـا بخـش دفـاع انجام شده است، در بیشتر موارد، ماهیت نظری داشـته و تحقیقـی کـه در آن دادههـای واقعی بخش پدافند غیرعامل (بر مبنای نظرات صاحبنظران جامعه آماری) مورد تجزیـه و تحلیل قرار گرفته باشد، وجود نداشته . . . ادامه‌ی مطلب

معرفـی رویکردهـای پدافنـد غیـرعامـل

هدف کلی هدف کلی ایـن پـژوهش، معرفـی رویکردهـای پدافنـد غیـرعامـل (تهدیـدمحـور، توانمندیمحور و فرصتمحور) و تعیین رویکرد مناسب پدافند غیرعامل و میزان تـأثیر آن بر عملکرد آجا در جنگهای آینده و محیطهای ناهمگون میباشد. هدفهای جزیی (۱) معرفی  رویکرد تهدیدمحور و تأثیر آن بر عملکرد آجا در جنگهای آینده. . . . ادامه‌ی مطلب

طبقه بندی سیستم های سازه ای در ساختمان های بلند مرتبه بتنی

. طبقه بندی سیستم های سازه ای در ساختمان های بلند مرتبه بتنی قبل از مطالعه رفتار لرزه ای انواع سیستم های سازه ای در ساختمان های بلند مرتبه، شرحی مختصر از سیستم های مقاوم جانبی در ساختمان های بلند مرتبه؛ ذکر می گردد: قاب صلب: ساختار قاب صلب . . . ادامه‌ی مطلب

عملکرد انواع سیستم های مقاوم سازه ای در ساختمان های بلند

مقدمه از نظر سازه ای، ساختمانی را بلند می گویند که ارتفاع آن باعث شود که در طراحی آن شرایط ویژه لحاظ شود و یا سازهای را که پریود آن از ۰/۷ ثانیه بیشتر باشد؛ سازه بلند میگویند. برخی هم نسبت ارتفاع به بعد سازه را ملاک این طبقهبندی . . . ادامه‌ی مطلب