دانلود مقاله نقش پرفشار سیبری در پراکنش دماهای کمینه روزانه ایران

مقاله نقش پرفشار سیبری در پراکنش دماهای کمینه روزانه ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۶ منتشر شده است. نام: نقش پرفشار سیبری در پراکنش دماهای کمینه . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله ریزازدیادی بادام کوهی (Amygdalus scoparia) از طریق کشت جوانه و جنین

مقاله ریزازدیادی بادام کوهی (Amygdalus scoparia) از طریق کشت جوانه و جنین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران از صفحه ۷۷ تا ۸۶ منتشر شده است. نام: ریزازدیادی بادام کوهی (Amygdalus scoparia) از طریق کشت . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله ارزیابی میزان تحقق پذیری طرح جامع شهر جدید بینالود (جمعیت- اشتغال- مسکن)

مقاله ارزیابی میزان تحقق پذیری طرح جامع شهر جدید بینالود (جمعیت- اشتغال- مسکن) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۰ منتشر شده است. نام: ارزیابی میزان تحقق پذیری . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله ارزیابی و پهنه بندی خطر رخداد سیلاب در حوضه فرحزاد (تهران) با استفاده از مدل فازی

مقاله ارزیابی و پهنه بندی خطر رخداد سیلاب در حوضه فرحزاد (تهران) با استفاده از مدل فازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۸ منتشر شده است. نام: . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله ارزیابی کارایی مصرف آب در Agropyron cristatum در مراحل اولیه رشد و در محیط هیدروپونیک

مقاله ارزیابی کارایی مصرف آب در Agropyron cristatum در مراحل اولیه رشد و در محیط هیدروپونیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران از صفحه ۶۸ تا ۷۶ منتشر شده است. نام: ارزیابی کارایی مصرف آب . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله ارزیابی کربن فعال تهیه شده از چوب درخت گردو در حذف رنگ های آزو در پساب های نساجی و تعیین ایزوترم های Acid Red18

مقاله ارزیابی کربن فعال تهیه شده از چوب درخت گردو در حذف رنگ های آزو در پساب های نساجی و تعیین ایزوترم های Acid Red18 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۷ تا ۱۵ منتشر شده است. . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی اثر پرتو گاما بر جوانه زنی گرده ها و جنینزایی هاپلوئید بکرزا در گل محمدی (.Rosa damascbna Mill)

مقاله بررسی اثر پرتو گاما بر جوانه زنی گرده ها و جنینزایی هاپلوئید بکرزا در گل محمدی (.Rosa damascbna Mill) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران از صفحه ۴۵ تا ۵۵ منتشر شده است. نام: . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تحلیل الگوهای فضایی- اجتماعی مساکن روستایی و عوامل موثر برآن در استان قم

مقاله تحلیل الگوهای فضایی- اجتماعی مساکن روستایی و عوامل موثر برآن در استان قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) از صفحه ۵۷ تا ۷۸ منتشر شده است. نام: تحلیل الگوهای فضایی- . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله نقصان خودکارامدی: پیامد تعارض کار – خانواده پرستاران

مقاله نقصان خودکارامدی: پیامد تعارض کار – خانواده پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۷ منتشر شده است. نام: نقصان خودکارامدی: پیامد تعارض کار – خانواده پرستاران این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز کارون بزرگ با استفاده از مدل AHP درمحیط GIS

مقاله نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز کارون بزرگ با استفاده از مدل AHP درمحیط GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) از صفحه ۳۹ تا ۵۶ منتشر شده . . . ادامه‌ی مطلب