دانلود مقاله ارزیابی عملکرد فنی و وضعیت بهره برداری از کانال های انتقال آب استان کرمان

مقاله ارزیابی عملکرد فنی و وضعیت بهره برداری از کانال های انتقال آب استان کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله آبیاری و زهکشی ایران از صفحه ۱۶۷ تا ۱۷۷ منتشر شده است. نام: ارزیابی عملکرد فنی و وضعیت بهره برداری از . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی رابطه هوش هیجانی و مولفه های آن با باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

مقاله بررسی رابطه هوش هیجانی و مولفه های آن با باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقیقات علوم رفتاری از صفحه ۱۷۹ تا ۱۹۲ منتشر شده است. نام: بررسی رابطه هوش هیجانی و مولفه . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی اثر عمق سطح ایستابی و دبی آب آبیاری بر عمق اختلاط و کیفیت زه آب زیرزمینی خروجی از مدل آزمایشگاهی

مقاله بررسی اثر عمق سطح ایستابی و دبی آب آبیاری بر عمق اختلاط و کیفیت زه آب زیرزمینی خروجی از مدل آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله آبیاری و زهکشی ایران از صفحه ۱۲۲ تا ۱۳۳ منتشر شده است. نام: بررسی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله نقش پذیرش درد در کاهش شدت درد و ناتوانی بیماران مبتلا به درد مزمن

مقاله نقش پذیرش درد در کاهش شدت درد و ناتوانی بیماران مبتلا به درد مزمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقیقات علوم رفتاری از صفحه ۱۹۴ تا ۲۰۳ منتشر شده است. نام: نقش پذیرش درد در کاهش شدت درد و ناتوانی بیماران مبتلا . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی و تبیین سنجش میزان رضایتمندی ارباب رجوع با مدل (CSM) (مورد: اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان، ۱۳۹۰-۱۳۸۴)

مقاله بررسی و تبیین سنجش میزان رضایتمندی ارباب رجوع با مدل (CSM) (مورد: اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان، ۱۳۹۰-۱۳۸۴) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات بازاریابی نوین از صفحه ۱۶۱ تا ۱۸۱ منتشر شده است. نام: بررسی و تبیین سنجش میزان . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله شناسایی و اولویت بندی موانع صادرات و ارائه راهکارهای توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط (SMEs) در صنایع غذایی آذربایجان غربی

مقاله شناسایی و اولویت بندی موانع صادرات و ارائه راهکارهای توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط (SMEs) در صنایع غذایی آذربایجان غربی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات بازاریابی نوین از صفحه ۱۳۹ تا ۱۶۰ منتشر شده است. نام: شناسایی و اولویت . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی ادراک مشتریان از واحد پولی و تاثیر آن بر حساسیت قیمتی مشتریان

مقاله بررسی ادراک مشتریان از واحد پولی و تاثیر آن بر حساسیت قیمتی مشتریان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات بازاریابی نوین از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۷ منتشر شده است. نام: بررسی ادراک مشتریان از واحد پولی و تاثیر آن بر حساسیت . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله طراحی و تبیین مدل سیستمی به منظور ارزیابی جذابیت بازارهای بین المللی برای صادرکنندگان کشور افغانستان

مقاله طراحی و تبیین مدل سیستمی به منظور ارزیابی جذابیت بازارهای بین المللی برای صادرکنندگان کشور افغانستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات بازاریابی نوین از صفحه ۹۷ تا ۱۱۸ منتشر شده است. نام: طراحی و تبیین مدل سیستمی به منظور ارزیابی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تاثیر استفاده از روبات انسان نما در بهبود تماس چشمی کودکان با اختلال درخودماندگی (اوتیسم)

مقاله تاثیر استفاده از روبات انسان نما در بهبود تماس چشمی کودکان با اختلال درخودماندگی (اوتیسم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقیقات علوم رفتاری از صفحه ۱۶۸ تا ۱۷۸ منتشر شده است. نام: تاثیر استفاده از روبات انسان نما در بهبود تماس چشمی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بخش بندی بازدیدکنندگان مراکز تجاری بر مبنای نوع فعالیت با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای

مقاله بخش بندی بازدیدکنندگان مراکز تجاری بر مبنای نوع فعالیت با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات بازاریابی نوین از صفحه ۸۱ تا ۹۶ منتشر شده است. نام: بخش بندی بازدیدکنندگان مراکز تجاری . . . ادامه‌ی مطلب