الزامات عدم تمرکز در نظام برنامه ریزی درسی

بدیهی است که گرایشهای فوق فرصتهای متفاوت و خطرات جدید، را نیز برای نظام آموزشی به همراه میآورد. بنابر این ، نظام آموزشی در کل می باید بر اساس ضرورت های زیر به سوی نظام غیر متمرکز گام بردارد : ازدیاد جمعیت و تنوع نیاز ها و تقاضاها. خواسته . . . ادامه‌ی مطلب

ضرورت تغییر شیوه های برنامه ریزی درسی بر بازشناسی گرایش ها

بروز گرایش های نو و تقاضاهای متنوع براسلاوسکی۲۰۰۰) ۱ )که گرایشها و تنشهای اصلاحات برنامه درسی در قرن ۲۱ را مورد بررسی قرار داده است، مینویسد: »ضرورت تغییر شیوه برنامه ریزی درسی بر بازشناسی گرایشهای مستحکمی مبتنی است که حداقل از بیست سال گذشته آغاز شده است. این گرایشها . . . ادامه‌ی مطلب

مهم ترین مشخصه تحولات نظام برنامه ریزی درسی

مهم ترین مشخصه تحولات نظام برنامهریزی درسی در نیم قرن اخیر که با پدید آمدن مراکز برنامهریزی درسی آغاز گردید، جایگزینی گروهها به جای افراد برای تولید مواد آموزشی با تأکید بر موضوعات درسی و بهرهگیری از توانایی افراد متخصص و برجسته با هدف تولید برنامه های مفید تر . . . ادامه‌ی مطلب

پیشینه عدم تمرکز در نظام آموزشی و برنامه ریزی درسی

پیشینه عدم تمرکز در نظام آموزشی و برنامه ریزی درسی عدم تمرکز به ظاهر مفهومی آسان به نظر می رسد و برای خیلی ها بسیار خوشایندتر از تمرکز در انجام کارهاست. دلیل عمده آن مسایل و مشکلات فراوان ناشی از تمرکز است که پیش روی افراد یا گروهها قرار . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی ایده های جدید در طرّاحی فضا و هندسه معماری

جناب آقای گروتر و همکاران نیز در کتاب زیباشناختی در معماری ٢١،  تحولات فضایی در معماری را به سه دوره تقسیم نموده اند،  دوره اول قبل از تاریخ یکصد میلادی،  معماری را برونگرا و در دوره دوم تا سال ١٩٠٠ میلادی،  معماری را هم برونگرا و هم درونگرا دانسته . . . ادامه‌ی مطلب

ارزیابی میزان درونگرایی یا برون گرایی معماری با نوع عملکرد های آن

با کمی توجّه ملاحظه می شود،  که خطاهای بلا تردیدی در نظریه ایشان وجود دارد. اولاً معماری های بین النحرین و مصر،  نظیر پارتئون،  برونگرا نیستند و معابد مصری (کارناک ها) از درونگراترین معماری های جهان هستند و اهرام نیز،  نیایشگاه نیستند و گورهای استثنایی تلقی می شوند و . . . ادامه‌ی مطلب

تبیین رابطه نفوس متنوع انسانی از بیان علامه شهید مرتضی مطهری

در تحلیل حدیث فوق و تبیین رابطه نفوس متنوع انسانی از بیان علامه شهید مرتضی مطهری و مضمون آن مدد می گیریم که   می گوید،  «انسان موجود مرکبی است ،  که عناصر ترکیب شونده آنها علی رغم سایر موجودات مرکب در طبیعت ،  استقلال خود را حفظ می نمایند». . . . ادامه‌ی مطلب

مسیر سیر و سلوک و درک و شهود باطنی عابدان

*- باتوجّه به جدول بالا نه تنها ابزار شناخت و شیوه های معرفت وحاصل درک وشعور انسان ( هنرمند ) یگانه نیست و ساختاری طولی دارد،  به همین ترتیب زیبایی ها نیز در هستی یک بعدی و یگانه نبوده و بلکه برحسب مراتب وجود از سطح به عمق انواع . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی تطبیقی مکاتب  از بعد شناخت شناسی انسان تا زیبایی شناسی

گزاره های نظری نهایتاً معیارهای حسن شناسی و زیبایی شناسی را تبیین می نمایند و گزاره های عملی در نهایت فلسفه هنر و هنرمندی را بیان می نمایند و ویژگی های آثار معماری و ارزیابی آنها،  رابطه آثار معماری را با مخاطبین و بهره برداران مورد توجّه قرار می . . . ادامه‌ی مطلب

اصول کلی محقق از محکمات احکام

با توجّه به مطالب فوق ملاحظه می نماییم ،  از منظر اسلامی نظریه پردازی ها،  در حوزه مباحث نظری،  صرفاً به عنوان نوآوری در تفسیر و تأویل یا تعبیر و تدوین جدید از مضامین متشابه در کلام الهی و معصومین (س) خواهد بود،  ضمن آنکه این دیدگاه ها،  در . . . ادامه‌ی مطلب