ویژگی های نوشته های پژوهشی

باید عشقشان با منطق عشق و عقلشان با منطق عقل و حرفشان با الفبای زندگی و روحشان با تجلیات انسانی هم آهنگ باشد و قابل درک،اگر داستان بلبل و گل سرخ اسکاروایلد را به خاطر داشته باشید می بینید که چون بلبل به خواست دانشجوی فقیر و به دستور . . . ادامه‌ی مطلب

اقدامات اولیه جهت آماده کردن نوشته برای چاپ

. درین نگام مربی تصمیم گرفت که حیله ای به کار ببرد. سوت خود را به صدا دراورد و با صدای بلند انها را مورد ۱۲/۱ (لطفاً در سطر اول صفحه  ۱۲ اضافه شود) به خاطر اینکه کفش های مناسبی به پا نداشتند و از طرف دیگر اولین باری . . . ادامه‌ی مطلب

تاثیر خواندن مقاله با صدای بلند در تصحیح پیش نویس مقاله

اگر بتوانیم (و البته وقت داشته باشیم) میان مرحله ی پیش نویس و مرور چند گاهی فاصله ایجاد کنیم وقتی که دوباره پیش نویس نوشته ی خود را به دست بگیریم به دلایل زیادی از جمله به خاطر اینکه مدتی فکر ما آزاد بوده و تا حدی حالت بدیهی . . . ادامه‌ی مطلب

نکاتی کلیدی در طرح مقاله

* – محتوا بررسی مطلب از این نظر لازم می شود که مطمئن شویم آیا به قدر کافی مطلب (حرف) در مقاله گنجانده شده است که منظور نویسنده را بیان کند؟ اغلب نویسنده با موضوع آنقدر آشنایی دارد و جزئیات برایش چنان بدیهی به نظرمیرسد که از یاد میبرد به . . . ادامه‌ی مطلب

نمونه ای از ارزشیابی و دسته بندی مطالب قسمت های مقاله

۱ – فرسایش خاک. ۲- جلوگیری از فرسایش، در اینجا برای این که مقاله ی ما جالب و گیرا باشد و در عین حال کامل تر، لازم است مقدمه ای نیز به آن بیافزاییم. چه بهتر که اهمیت خاک را متذکر شده و علت اینکه چرا لاز عزاییم. چه . . . ادامه‌ی مطلب

مهمترین موضوع در نگارش

مقاله ای با دو قسمت عموماً در نیمه راه مطلبش ته میکشد مگر اینکه بسیار کوتاه باشد. اگر یک مقالهای مثلاً ۱۵۰۰ کلمهای را به پنج قسمت تقسیم کنیم هر قسمت بیشتر از ۳۰۰ کلمه گنجایش ندارد و ۳۰۰ کلمه آنقدر نیست که بتوان مطالب قابل توجهی را ارائه . . . ادامه‌ی مطلب

راهنمای انتخاب موضوع برای مقالات

اگر بخواهیم مقالهای تهیه کنیم باید موضوع را محدود نماییم به جنبه ی به خصوصی از جنگ با صلح نظریه گروه یا دسته یا طبقه ی معینی در اجتماع راجع به آن، نقش رادیو یا رادار در جنگ، اثرات عهدنامهای مشخص یا معاهدهای که در جنگ معینی زیر پا . . . ادامه‌ی مطلب

ویژگی مقالات تهیه شده در دانشکده ها

با توجه به عنوان و مطالب کتابها و مجله های دورهای می توان موضوعی را برای تهیه ی یک مقاله ی ساده یا برای مقاله ای تحقیقی با ذکر منابع مورد مطالعه و با نوشته های” مربوط انتخاب کرد *محدود کردن موضوع – گاه نویسنده موضوعی را انتخاب میکند . . . ادامه‌ی مطلب

ترتیب مراحل نوشتن پیش نویس

در مورد مقاله های تحقیقی بعد از مشخص شدن عنوان مطلب اغلب اتفاقی میافتد که موضوع مقاله هنوز روشن نباشد ولی همانطور که در صفحه های بعد به تفصیل بیان خواهد شد. طی مراحل سوم تا ششم و قبل از آنکه اقدام به نوشتن پیش نویس بکنیم باید موضوع . . . ادامه‌ی مطلب

تحلیل داستان عاشقانه ی رمئو و ژولیت

لاجوس اگری مینویسد: هیچ فکر و عقیده یا پیش آمدی را نمیتوان برای نوشتن … مناسب و کافی دانست مگر وقتی که موضوع مشخصی برای آن در نظر گرفته شود. اگر موضوع مشخصی نداشته باشید شاید بتوانید به قدرت قریحه  سرشار و قلم شیوای خود آن فکر یا پیش . . . ادامه‌ی مطلب