ارائه تعادلات فازی برای سیستمهای مخلوط حاوی متانول

 متانول ارائه تعادلات فازی برای سیستمهای مخلوط حاوی متانول در صنایع پتروشیمی و نفت بسیار اهمیت دارد. متانول یکی از مهمترین بازدارندههای سیستمهای گازی – هیدرات (اب) است. در واقع یکی از سه ماده شیمیائی پرکاربرد در صنایع شیمیایی است. ماده ای گران و در عین حال سمی میباشد؛ . . . ادامه‌ی مطلب

تحلیل فرضیه های هم بستگی تئوری Wertheim با نام SAF”T

معادلات (۱۴) و (۱۵) از قانون (CR1) و معادلات (۱۷) و (۱۸) از قانون ترکیب ECR) Elliott) پیروی میکنند. هر دو مدل ارائه شده برای الکل های سبک (متانول و پروپانول) – آب مناسب هستند. تئوری Wertheim همچنین در مورد croSS-aSSOcition نیز قواعدی بیان کرده است. ترم هم بستگی . . . ادامه‌ی مطلب

ارائه تعادلات فازی برای سیستم های مخلوط

 مقدمه ارائه تعادلات فازی برای سیستم های مخلوط حاوی ترکیباتی که پیوند هیدروژنی تشکیل می دهند؛ در صنایع نفت و پتروشیمی بسیار اهمیت دارد. به طور مثال: متانول و انواع گلیکول ها مانند مونو اتیلن گلیکول (MEG) که به عنوان بازدارنده در سیستم گازی – هیدرات (آب) به کار . . . ادامه‌ی مطلب

راهکارهای ﻛﺎﻫﺶ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻴﺮاث ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ.ﻣﻌﻤﺎری ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺿﻤﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار . . . ادامه‌ی مطلب

مراحل اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﭘﺮوژه

اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺰا و روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺖ،ﻃﺮاح ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﭘﺮوژه ﺧﻮد دارد.ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب راه ﮔﺸﺎی ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﺠﺮﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻘﻴﺎس ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺳﺎﺳﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﺎی ﺳﺒﺰ اﺳﺖ.ازآﻧﺠﺎ . . . ادامه‌ی مطلب

انواع سیستم های ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ی نماهای سبز

ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی دو ﺑﻌﺪی اوﻟﻴﻦ ﻧﻮع از ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ دو ﺑﻌﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎی ﻋﻤﻮدی و اﻓﻘﻲ،ﻣﻴﻠﮕﺮد و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی اﺳﺖ.ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎی دوﺑﻌﺪی ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻛﺸﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﺑﺎرﮔﺬاری اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه ﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﺗﻼﻗﻲ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار . . . ادامه‌ی مطلب

ﻓﻮاﻳﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﺎی ﺳﺒﺰ

 دﻳﻮار زﻧﺪه ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل دﻳﻮار ﺳﺒﺰ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻫﻴﭻ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ از ﺣﺮﻛﺖ ﻫﻮا از رﻳﺸﻪ ﻫﺎﺑﻪ درون ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺪارد.ﺑﻌﻀﻲ از دﻳﻮارﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﭘﺸﺖ ﺷﻴﺸﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در دﻳﻮارﻫﺎی ﻓﻌﺎل رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮای ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.در دﻳﻮارﻫﺎی ﻏﻴﺮ . . . ادامه‌ی مطلب

چگونگی نگهداری از دﻳﻮارﻫﺎی ﺳﺒﺰ زﻧﺪه

ﻧﻤﺎی ﺳﺒﺰ ﺳﻨﺘﻲ ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺳﻨﺘﻲ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻲ واﺳﻄﻪ ﺑﻪ دﻳﻮار ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎﻻورﻧﺪه ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ و ﺑﺪون ﺣﺎﺋﻞ در ﻃﻮل دﻳﻮار ﺑﺎﻻ ﻣﻲ روﻧﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﺎ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت، و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری . . . ادامه‌ی مطلب

آشنایی با تجهیزات دستگاه چاپ دیجیتال

-۱ سیستم گردش رنگ دستگاه: حرکت یا گردش رنگ باید حرکتی مداوم بین هدها و محفظه اصلی نگهداری رنگ باشد تا از ورود هوا به داخل جوهر جلوگیری نماید. بنابراین یک جریان ثابت بین این دو قسمت جاری است تا از رسوب رنگ و مسدود شدن هدها براثر خشک . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی خصوصیات جوهر چاپ دیجیتال

  شکل دهی قطرات،سازگاری جوهر با ترکیبات دیگر،شکل گیری نقاط برروی سطح کاشی خصوصیات فیزیکی -ویسکوزیته،فراریت جوهر،کشش سطحی،ثبات و پایداری جوهر،دانسیته،اندازه ذرات، ترکیب جوهر:مواد جامد،مدیوم،مواداضافه شونده نیاع روشهای چاپ دیجیتال: شیوه های چاپی که از تکنولوژی دیجیتال بهره می برند بسیار متنوع و در صنایع مختلف گسترده است اما . . . ادامه‌ی مطلب