همه‌ی مقالات در دانلود مقاله فارسی

دانلود مقاله نقصان خودکارامدی: پیامد تعارض کار – خانواده پرستاران

مقاله نقصان خودکارامدی: پیامد تعارض کار – خانواده پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۷ منتشر شده است. نام: نقصان خودکارامدی: پیامد تعارض کار – خانواده پرستاران این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله آشکارسازی تغییرات کناری و شناسایی مناطق خطر رودخانه آجی چای در محدوده خواجه تا ونیار

مقاله آشکارسازی تغییرات کناری و شناسایی مناطق خطر رودخانه آجی چای در محدوده خواجه تا ونیار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است. نام: آشکارسازی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله درک بیماران جراحی قلب از منابع آسایش بخش: یک مطالعه کیفی

مقاله درک بیماران جراحی قلب از منابع آسایش بخش: یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۴ منتشر شده است. نام: درک بیماران جراحی قلب از منابع آسایش بخش: یک مطالعه کیفی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله استنتاج پارامترهای تاثیرگذار در شاخص سودآوری پروژه های سرمایه گذاری ریسک پذیر صنعتی و معدنی با استفاده از تحلیل

مقاله استنتاج پارامترهای تاثیرگذار در شاخص سودآوری پروژه های سرمایه گذاری ریسک پذیر صنعتی و معدنی با استفاده از تحلیل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۹ منتشر شده است. نام: . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله OsABI5 و OsVP1، دو عامل رونویسی دخیل در پاسخ به تنش های غیر زیستی در برنج

مقاله OsABI5 و OsVP1، دو عامل رونویسی دخیل در پاسخ به تنش های غیر زیستی در برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی گیاهی از صفحه ۴۹ تا ۵۹ منتشر شده است. نام: OsABI5 و OsVP1، دو عامل رونویسی دخیل در . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تاثیر کلرید سدیم و سالیسیلیک اسید بر سیستم دفاع آنتی اکسیدانی در گیاه ذرت (.Zea mays L)

مقاله تاثیر کلرید سدیم و سالیسیلیک اسید بر سیستم دفاع آنتی اکسیدانی در گیاه ذرت (.Zea mays L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی گیاهی از صفحه ۲۳ تا ۳۴ منتشر شده است. نام: تاثیر کلرید سدیم و سالیسیلیک اسید بر . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی اثر تیمارهای سرما و روز کوتاه بر بیان ژن دهیدرین در دانه رست ها و شاخسارهای باززایی شده پسته (.Pistacia vera L)

مقاله بررسی اثر تیمارهای سرما و روز کوتاه بر بیان ژن دهیدرین در دانه رست ها و شاخسارهای باززایی شده پسته (.Pistacia vera L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی گیاهی از صفحه ۳۵ تا ۴۷ منتشر شده است. نام: بررسی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تغییرات وزن مخصوص ظاهری، درصد تخلخل و ذخایر بذری خاک در مراتع با شدتهای مختلف چرایی

مقاله تغییرات وزن مخصوص ظاهری، درصد تخلخل و ذخایر بذری خاک در مراتع با شدتهای مختلف چرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات مرتع و بیابان ایران از صفحه ۴۱۷ تا ۴۳۲ منتشر شده است. نام: تغییرات وزن مخصوص ظاهری، درصد تخلخل . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله مطالعه تکوین گل در گونه .Amorpha fruticosa L از تیره بقولات

مقاله مطالعه تکوین گل در گونه .Amorpha fruticosa L از تیره بقولات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی گیاهی از صفحه ۱۵ تا ۲۲ منتشر شده است. نام: مطالعه تکوین گل در گونه .Amorpha fruticosa L از تیره بقولات این مقاله . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله کاهش تحمل به تنش اکسیداسیون نوری با افزایش سن برگ آفتابگردان

مقاله کاهش تحمل به تنش اکسیداسیون نوری با افزایش سن برگ آفتابگردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی گیاهی از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است. نام: کاهش تحمل به تنش اکسیداسیون نوری با افزایش سن برگ آفتابگردان این مقاله . . . ادامه‌ی مطلب