همه‌ی مقالات در دانلود مقاله فارسی

نگرانی های درباره سایت Google’s Person Finder در بحران شرق ژاپن

همچنین نگرانیهایی درباره سایت Google’s Person Finder وجود داشت. نگرانیهایی از قبیل اینکه آیا اطلاعاتی که توسط افراد مختلف تهیه شده است صحیح است یا غلط. در یک حادثهای که به اطلاع عموم رسیده بود. یک مردی از استرالیا متوجه شد که اطلاعات مربوط به دخترش توسط سایت  گزارش . . . ادامه‌ی مطلب

نقش شبکه های اجتماعی در انتشار اطلاعات مربوط به امنیت

به دلیل خرابی سیستم برق دسترسی به اینترنت از طریق یارانههای شخصی امکان نداشت. در این وضعیت تلفنهای مبتنی بر وب (Web-enabeled) و گوشیهای هوشمند اصلیترین دستگاهها برای دسترسی به رسانهها بودند. ( Kaigo, 2012, (p. 19 در طول زلزله بزرگ شرق ژاپن رسانه های سنتی مثل تلویزیون و . . . ادامه‌ی مطلب

به دلیل خرابی سیستم برق دسترسی به اینترنت از طریق یارانههای شخصی امکان نداشت. در این وضعیت تلفنهای مبتنی بر وب (Web-enabeled) و گوشیهای هوشمند اصلیترین دستگاهها برای دسترسی به رسانهها بودند. ( Kaigo, 2012, (p. 19 در طول زلزله بزرگ شرق ژاپن رسانه های سنتی مثل تلویزیون و . . . ادامه‌ی مطلب

نقش گوشیهای هوشمند و اینترنت پرسرعت در مناطق بحرانزده

نقش گوشیهای هوشمند و اینترنت پرسرعت در مناطق بحرانزده مونیو کایگو (Muneo Kaigo) در پژوهش خود درباره زلزله بزرگ شرق ژاپن در شهر تسوکوبا در استان ایباراکی میگوید: ویرانیهای این شهر نسبت به مرکز اصلی زلزله کمتر بوده اما با این حال ویرانیهای گستردهای داشته و سیستم برق و . . . ادامه‌ی مطلب

عملکرد دولت ژآپن برای کنترل پیامدهای ناشی از زلزله و سونامی

دولت ژاپن پس از وقوع این زلزله در پهنه زلزلهزده اعلام وضع فوقالعاده کرد و سامانه های حمل ونقل (مترو، کشتیرانی و قطارهای سریع السیر) فعالیت خود را در سندایی و توکیو در ساعات اولیه پس از رخداد متوقف کردند. در سندایی سامانههای ارتباطی موبایل و همچنین فعالیت ۴ . . . ادامه‌ی مطلب

تحلیل زلزله و سونامی توهوکو ۲۰۱۱

زلزله و سونامی توهوکو ۲۰۱۱ زمینلرزه توهوکو، سندای ژاپن در ساعت ۱۴:۴۶ روز جمعه ۱۱ مارس ۲۰) ۲۰۱۱ اسفند (۸۹ بهوقت محلی با بزرگای ۹/۰ در ۱۲۵ کیلومتری شرق ساحل هونشو ژاپن و ۳۸۰ کیلومتری توکیو بخشهای وسیعی از ژاپن و قسمتهایی از شرق چین و روسیه را به . . . ادامه‌ی مطلب

اصول اختصاصی حاکم بربیمه ی آلودگی های نفتی

اصول اختصاصی حاکم بربیمه ی آلودگی های نفتی علاوه بر اصول عمومی حاکم بر قراردادهای بیمه مانند اصـل حسـن نیـت و افشـای اطلاعـات، اصـل جبـران خسارات و لزوم نفع بیمه ای و منع بیمه ی مضاعف حفاظت از مورد بیمه و کاهش خسارات، به علت شرایط بسیار خاصی که . . . ادامه‌ی مطلب

شناخی برخی معایب قوانی موجود در خصوص محدودیت وزن محمولات نفتی

اجباری بودن: بیمه اختیاری بیمه ای است که شخص به درخواست و اختیارخود برای مسئولیتش تهیه می کنـد در حـالی که بیمه اجباری بیمه ای است که به دلیل وجود قوانین و مقررات به اقتضای مصالح جامعـه و حفـظ منـافع عمومی بر بیمه گذار تحمیل می شود. هم اکنون . . . ادامه‌ی مطلب

معایب نظام مسئولیت مبتنی برتقصیر در جبران خسارات زیست محیطی

نظام مسئولیت مبتنی بر مسئولیت مطلق به علت معایب نظام مسئولیت مبتنی برتقصیر در جبران خسارات زیست محیطی، مسئولیت مطلق جـایگزین گردید و حتی در کنوانسیون مسئولیت ناشی از آلودگی ۱۹۶۹ و پروتکل اصلاحی آن مسئولیت مطلق مالک کشتی در برابر آلودگی های نفتی به رسمیت شناخته شـد لـیکن . . . ادامه‌ی مطلب

دلایل عدم موفقیت مسئولیت مدنی در خصوص کنترل و مبارزه با آلودگی های نفتی

کنترل و مبارزه با آلودگی های نفتی نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر بخش قابل توجهی از خسارات آلودگی های نفتی، خسارات زیست محیطـی اسـت . نظـام سـنتی مسـئولیت مدنی که مبتنی بر تقصیر است برای جبران خسارات آلودگی های نفتی پاسخگو نمیباشد.دلایل عدم موفقیت مسئولیت مدنی در این خصوص . . . ادامه‌ی مطلب