همه‌ی مقالات در دانلود مقاله فارسی

شناخت برخی محدودیتهای داده کاوی

(۱ اکتشاف (۲ روشی که مجرم مورد استفاده قرار می دهد . (۳ انواع روش های ورود به محل هدف . (۴ ابزار وسایلی که مجرم مورد استفاده قرار می دهد ابزار کشف جرم: ابزار وسایلی که مجرم مورد استفاده قرار می دهد .  محدودیتهای داده کاوی در حالیکه . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی قابلیت ها و امکانات داده کاوی

جرایم ناهنجار یهای اجتماعی هستند که جوامع هزینه زیادی را به گونهای مختلف بابت آن می پردازند. مهمترین هدف های دولت ها به کارگیری یک سیاست جنایی کار آمد، از بین بردن فــــرصت های ارتکاب جرم پیشگیری وضعی از وقوع جرم و برخورد با مجرمان است . در این . . . ادامه‌ی مطلب

پارامترهای بررسی فایل های متن یا چند رسانه ای به کاوش داده ها

داده کاوی به بهره گیری از ابزارهای تجزیه و تحلیل دادهها به منظور کشف الگوها و روابط معتبری که تا کنون ناشناخته بودهاند اطلاق میشود. این ابزارها ممکن است مدلهای آماری، الگوریتمهای ریاضی و روشهای یاد گیرنده (Machine Laming Method) باشند که کار این خود را به صورت خودکار . . . ادامه‌ی مطلب

نظریه هایی در مورد جنگ آب

مساحت دریاچه هامون در خاک ایران معادل ۲۸۵۰ کیلومتر مربع است که با در نظر گرفتن عمق متوسط ۱ تا ۳ متر برای دریاچهها، حجم کل دریاچهها در خاک ایران معادل ۶ میلیارد مترمکعب خواهد بود. هر چند که برخی وسعت دریاچه هیرمند را در مواقع پرآبی حدود ۴۸۰۰ . . . ادامه‌ی مطلب

تحلیل عوامل تاثیر گذار برامنیت ملی

آنها معتقدند که قریب به اتفاق روابط بینالمللی بر سر آب، مشارکتی هستند (Ansink, 2009) و آب میتواند بعنوان یک ابزار مشارکت و یا بصورت یک هدف مشترک برای مشارکت بین دولتها عمل نماید. آنها بر این باورند که منابع مشترک آبی نه تنها میتواند تضاد و تنشهای بین . . . ادامه‌ی مطلب

جنگ آب، توهم یا واقعیت

بیش از ۴۵ درصد از خشکیهای جهان در حوضههای آبریز مشترک بینالمللی قرار دارند (Mostert, 2003) و زندگی بیش از ۴۰ درصد از مردم دنیا به رودخانههای بین المللی وابسته است. این عدد در ترکمنستان ۱۰۰ درصد، مصر ۹۷ درصد، هلند ۸۹ درصد، پاکستان ۸۰ درصد، سودان ۷۷ درصد . . . ادامه‌ی مطلب

تفکیک فعالیت های مختلف پروژه در فرجه زمانی مشخص

به جهت رعایت اصول علمی و انجام کار به صورت برنامه ریزی شده ، فعالیت های مختلف شناسائی و برای انجام هر کدام فرجه زمانی لازم تعیین وسپس به روش CPM برنامه ریزی و کنترل گردید. نمودار مربوطه در شکل شماره ۱ آمده است. همانگونه که در شکل مشاهده . . . ادامه‌ی مطلب

عمده تریت مشکلات اجرای کار پیمانکاران

معضلات اجرای کار به روش موجود(قبل از اصلاح فرآیند) عمده ترین مشکل روش موجود، ایجاد تأخیر در انجام فعالیت های پروژه ها و بروز نارضایتی و سلب انگیزه پیمانکاران برای فعالیت می باشد که قطعاًدر تحویل به موقع پروژه ها و عدم بهره برداری در زمان مقرراثر مستقیم خواهد . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی منحنی عملکرد دینامومترها

دینامومتر ژنراتوری جریان مستقیم بدلیل داشتن جاروبک و کلکتور نیاز به مواظبت و نگهداری بیشتری نسبت به دینامومتر ژنراتوری جریان متناوب دارد. در گذشته بدلیل عدم گسترش فنآوری درایوهای مجهز به نیم هادیهای سویچینگ از دینامومتر ژنراتوری جریان مستقیم استفاده میشد. امروزه بدلیل گسترش فنآوری درایوهای مجهز به به . . . ادامه‌ی مطلب

چگونگی آزمون موتورهای الکتریکی

با توجه به توضیحات فوق، معمولاً برای تستهای گذرا و شبیهسازی شتابگیری موتور از دینامومترهای ژنراتوری الکتریکی استفاده میشود. برای توانهای بالا از ینامومترهای هیدرولیکی استفاده میشود. دراتاق تستهای جدید، معمولا از دینامومتر هیدرولیکی، ادی کارنت و ژنراتوری جریان مستقیم یا متناوب استفاده شده و از دینامومتر اصطکاکی استفاده . . . ادامه‌ی مطلب