همه‌ی مقالات در دانلود مقاله فارسی

راه های اعتراض به صورت مطالبات درج شده در آگهی

اعتراض به صورت مطالبات این صورت] صورت مطالبات[ از طریق آگهی به اطلاع بستانکاران خواهد رسید و در اختیار کسانی که ادعای حقـی نسـبت بـه متوقف می نمایند گذاشته می شود. به بستانکاران مردود و همچنین بستانکارانی که حق رجحان برای خود قائل بوده و اداره به ادعای آن . . . ادامه‌ی مطلب

حدود اختیارات اداره تصفیه برای رسیدگی امور ورشکسته

بنابراین پس از انقضای موعد مقرر در آگهی برای ارائه اسناد، اداره تصفیه به مطالبـات رسـیدگی نمـوده و تصـدیق، یـا رد مـی نماید. و جلب نظر متوقف را در صورتی که در دسترس باشد، خواهد کرد و اداره مکلف نیست به اظهـارات متوقـف ترتیـب اثـر دهد.۲ بدین ترتیب، تشخیص . . . ادامه‌ی مطلب

آثار و نتایج عدم اعلام طلب طلبکاران

قاعدتاً در فهرست باید میزان طلب تا روز صدور حکم ورشکستگی و نیز تاریخ سررسید طلب مشخص شود هرگـاه طلـب دارای وثیقه یا حق رجحان باشد، این نکته نیز باید ذکر گردد. البته قید نکردن نکته اخیر، حق طلبکار نسبت به وثیقه یا حق رجحـان را اسقاط نمی کند. . . . ادامه‌ی مطلب

شکل اعلام طلب طلبکاران در قانون تجارت و قانون اداره تصفیه

بند سوم: شکل اعلام نه در قانون اداره تصفیه و نه در قانون تجارت شکل خاصی برای اعلام طلب طلبکاران پیش بینـی شـده اسـت. بنـابراین اعـلام طلب ممکن است به طور کتبی به اداره تصفیه ارسال شود، یا در اولین جلسـه ای کـه بـرای رسـیدگی بـه طلبهـای طلبکـاران تشکیل . . . ادامه‌ی مطلب

تفاوت بین طلبکاران در قانون تجارت ایران

برعکس، در حقوق ما از همان ابتدا قانونگذار تفاوتی میان طلبکاران قائل نشده است و کلیه آنان، اعـم از طلبکـاران دارای حـق رجحان، دارای وثیقه، یا طلبکاران عادی باید تشریفات اعلام را رعایت کنند. این راه حل منطقی است و با روح مقـررات مربـوط به ورشکستگی و تصفیه موافق . . . ادامه‌ی مطلب

اقدامات لازم برای اعلام ورشکستگی

hگر مال شخص ثالثی در قبال طلب طلبکاری از ورشکسته در رهن باشد، مال ارزیابی شده و این قسمت، جزء طلب بسـتانکاران قید می گردد تا در صورتی که مال مورد رهن قبل از تقسیم وجوه حاصله به فـروش رسـیده و بسـتانکار بـه حـق خـود برسـد، شخص ثالث مالک . . . ادامه‌ی مطلب

منظور از اشخاص در دعوت از سایر اشخاص قانون تصفیه امور ورشکستگان چه کسانی هستند؟

با توجه به اصل شخصی بودن جرائم و اینکه مدیران شخص حقوقی وکیل شخص حقوقی تلقی می شوند، بـا نبـودن نـص در این مورد باید چنین نظر داد که مدیران، به لحاظ تخلف از بند ۳ ماده مذکور، قابل مجازات نیستند. ایـن مـورد از مـوارد نقـص قانونی است و . . . ادامه‌ی مطلب

تحلیل قانون دعوت از بدهکاران تاجر در لمور تصفیه دیون تاجر

 دعوت از بدهکاران تاجر به همان طریقی که در مورد بستانکاران گفته شد، در آگهی از بدهکاران تاجر نیز دعوت می شود که در مهلت مقـرر در بنـد ۲ ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه خود را معرفی کنند. در نهایت در حالی که قانون گذار برای عدم معرفی طلبکاران . . . ادامه‌ی مطلب

چگونگی تعیین دارایی تاجر ورشکسته

پس از آگهی، طلبکاران و کسانی که نسبت به اموال تاجر ورشکسته ادعایی دارند باید طلب یا ادعای خود را اعلام کنند تا مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرد. اگر طلب مسلم و قبول شد، مدیر تصفیه باید در روی سند، قبول شدن آن را قید و امضاء نماید . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی علل ورشکستگی

مقدمه: امور تجاری بر پایه دو اصل سرعت و اعتبار جریان دارد و تجار نمی توانند قبل از انجام هر معامله در مورد وضع مالی تاجر طرف معامله خود بررسی کافی بنمایند و اصولا معاملات آنها بر اساس اعتماد به یکدیگر صورت می پذیرد. لذا لازمه عمل تجار قبول . . . ادامه‌ی مطلب