همه‌ی مقالات در دانلود مقاله رایگان

توجیه مخالفان کیفر شلاق

مخالفان اعمال شلاق و دیگـر کیفرهـای جسـمانی تـأثیر ایـن نـوع مجازاتهـا را از جهـت جلوگیری از ارتکاب جرم مورد تردید قرار دادهاند و در توجیه ادعای خود به ارائه دلایل چندی میپردازند. تأثیر مجازات از نظر پیشگیری عمومی از طرف عـدهای جرمشناسـان مورد انتقاد قرار گرفته و معتقدند که . . . ادامه‌ی مطلب

مهمترین هدف اجرای مجازات

خلاصه بحث آنکه، از دیدگاه مخالفان شلاق، این کیفر یکی از یادگارهای جاهلیت و قرون وسطی تلقی میشوداثر. مستقیم و ملموس چنین تعذیبی صرفاً بر جسم بزهکار بـوده و درصدد است که با ایجاد رنج و تعب دردناک، اسـباب تنبیـه و آگـاهی بزهکـار را فـراهم آورد و او را . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی کیفر شلاق از نظر روانشناسی

گروهی از مخالفان بر این باورند که از دیدگاه روانشناسی، برای اینکه مجازات بـه طـور کامل و ارزش اصلاحی را که به آن نسبت میدهند، نمایش دهد؛ لازم است که بزهکار بـه حالت »عادی« درآمده و جامعه پذیر شود یا اگر دچار یک وجدان بیمار است، بقوه تمییـز خوب . . . ادامه‌ی مطلب

آشنایی با رویکرد مخالف اجرای شلاق

فقدان زمینههای جرمزائی زندان مطالعات کیفری نشان دهنده عدم موفقیت کیفر زنـدان در پیشـگیری عمـومی یـا ترهیـب خاص محکومان میباشد. این مهم تا جایی است که امروزه از زنـدان بـه عنـوان »مکتـب جنایت« یاد میشود. آمار کیفری نشان میدهد که زندان میزان مجرمیـت را پـایین نمـی-آورد و مانع تکرار . . . ادامه‌ی مطلب

توجیه بر مبنای نقش بازدارندگی کیفر شلاق

 توجیه بر مبنای نقش بازدارندگی موافقان اجرای مجازات شلاق بر این عقیدهاند که مجازات مزبور از طریق ارعاب مجـرم، اراده مجرمانه او را تحت تأثیر قرار میدهد و از ارتکاب جـرایم بعـدی منصـرف سـاخته (بازدارندگی خاص) ، در عین حال، میل و رغبت مجرمین بالقوه را نسبت به نقض . . . ادامه‌ی مطلب

ارزیابی اندیشه های کیفر شناختی پیرامون شلاق

پس از پیروزی انقلاب، قوانین کیفری نیز دستخوش تغییـر و تحـولات متناسـب بـا نیـاز جامعه قرار گرفت. در این زمان، کیفر شلاق عمدتاً در دو مورد حدود و تعزیرات اسلامی مطرح گردید و به دلیل تمایل شدید قانونگذار کیفری به رعایـت مبـادی مـذهبی و تطبیـق قوانین کیفری با مقررات . . . ادامه‌ی مطلب

پیشینه شلاق در ایران

) در دوران معاصر، جهتگیری سیاست کیفری غالب دولتها به سـمت اعمـال مجازاتهـای جایگزین، اقدامات پیشگیرانه و روشهای اصلاح و تربیت بزهکاران سوق یافته اسـت. بـر این مبنا، کیفر شلاق از سیستم کیفری اغلب کشـورها حـذف شـده اسـت. در حقیقـت، از اوایل قرن بیستم میلادی تاکنون، روند تحولات در . . . ادامه‌ی مطلب

تاریخچه ی بـه رسـمیت شناختن حقوق بشر

در این راستا، جنبش اصلاح گرانه عصـر روشـنفکری، بـه نـام شناسـایی و بـه رسـمیت شناختن حقوق بشر، در مقابل این نظـام کهـن مجـازات قـد برافراشـته و بـا خودکـامگی قضات به مبارزه پرداخت و علیه شکنجه و مجازاتهای بیرحمانه و غیرانسانی قیـام کـرد. (۱۵) در این برهه حساس زمانی، افکـار . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی و تحلیلی مجازات شلاق در نظام کیفری ایران

درآمد: واکنش کیفری در قبال رفتارهـای بزهکارانـه، سـابقهای بـه قـدمت تـاریخ بشـریت دارد. بدینسان، همپای تحولات اجتماعی، اقتصادی و غیره، بزه نیز از لحاظ مفهوم، دامنه، نـوع و کیفیت در سدههای اخیر دچار تغییرات بسیاری شده و واکنش اجتماعی نیز به تناسـب شاهد دگرگونیهای وسیعی بوده است .(۱) در . . . ادامه‌ی مطلب

مقایسه ای بین داده های آزمایشگاهی با مدل غیرخطی تارهای صوتی در افراد سالم

شکل ۸ موج بدست آمده از دستگاه را برای فرد سالم در مدت زمان یک ثانیه نشان می دهد. این موج در مقایسه با شکل ۷ مشابه بوده و دارای طیف یکسان می باشد. برای اینکه میزان درستی روش این مقاله واضح تر گردد، مقایسه ای بین داده های . . . ادامه‌ی مطلب