همه‌ی مقالات در دانلود مقاله رایگان

مبانی حقوق بشری تعهدات دولت به رفع الودگی غبار

مبانی حقوق بشری تعهدات دولت به رفع الودگی غبار حق بر محیط زیست سالم به رغم کاربرد وسیع حقوق بشر در ادبیات حقوقی جهان، همچنان مفهومی روشن و مورد قبول اتفاق ملتها از آن وجود ندارد و صاحب نظران برداشتهای مختلف و گاهی متضاد از مفهوم و قلمروه آن . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی ساختار های محیطی داخلی و موقعیت جغرافیایی ایران

کشور ایران به دلیل ساختار های محیطی داخلی و موقعیت جغرافیای همواره درمعرض الودگی غبار و طوفان شن از سوی کشورهای همسایه عراق و عربستان ،کویت در غرب , طوفان های مستمر از سمت افغانستان در مناطق شرقی قرار دارد. وجود صحراهای عظیم شمال عربستان،باتپه های ماسه ای وسیع . . . ادامه‌ی مطلب

علم اقتصاد اسلامی

برخی مانند آدام اسمیت علم اقتصاد را علم ثروت دانستهاند و الفرد مارشال نیز اولین اقتصاد دانی بود که موضوع رفاه را در علم اقتصاد مطرح ساخت. او معتقد بود که اقتصاد از یک سو، با مطالعه درباره مال و ثروت و از سوی دیگر، کاوش در مورد انسان . . . ادامه‌ی مطلب

اسراف و تبذیر در روایات

اسراف و تبذیر در روایات در تعریف اسراف امام صادق علیه السلام می فرماید:إِنﱠمَاالْإِسْرَافُ»فِیمَاأَتْلَفَالْمَالَأَضَرﱠوَبِالْبَدَنِ«(مجلسی، ۱۴۰۳، ص(۳۰۳؛ »همانا اسراف در چیزهایی است که مال را از بین میبرد و به بدن صدمه میزند.« نبی اکرم صلی االله علیه و آله در وصیتی به امیرالمومنین علیه السلام فرمودند:عَلِیﱡ»أَرْبَعاتَذْهَبُهٌضَیَاعاًالْأَکْلُ عَلَیالشﱢبَعِالسﱢرَاجُوَالْقَمَرِفِیالزﱠرْعُوَالسﱠبَخَهِفِیالصﱠنِیعَهُوَعِنْدَغَیْرِأَهْلِهَا« (حرعاملی، ۱۴۰۴ق.، ج۱۶، . . . ادامه‌ی مطلب

تحلیل احکام فقهی آیه ۲۹ نساء نهی ازمنکر

واژه بطل: باطل از ریشه »بطل« به معنای نابودی و ناپایداری و ضد حق است. (ابن فارس، ۱۴۰۴ق.، ج۱، ص(۲۵۸ هر چیزی که »حق« نباشد، باطل خواهد بود (ابن منظور، ۱۴۱۴ق.، ج۱۱، ص(۵۶ و در بسیاری از تفاسیر و آیات به اموری چون: رباخواری (نساء، ۱۶۱؛ بقره، (۲۱۵، رشوه . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی برخی ایات اکل مال به باطل در قرآن

ایات اکل مال به باطل مال، قوام زندگی است. از این رو اگر از آن درست استفاده نشود باعث هلاکت و نابودی مردم و از هم گسستگی جامعه میشود. آیاتی در قرآن داریم که اشاره به به مصرف صحیح و مشروع اموال در زندگی و نهی از استفادههای ناروا . . . ادامه‌ی مطلب

شناخت مفهوم زمینه گرایی در دو جهت خرد و کلان

زمینه گرایی از محله آغاز می شود، به ناحیه و بخش های شهری می رود و در سطح شهر مطرح می شود. اما آن سان کـه پـا از شهر فراتر می نهد، تبدیل به منطقه گرایی می شود. منقه گرایی مقیاسـی کـلان و بـرون شـهری اسـت و از منطقـه . . . ادامه‌ی مطلب

اهداف رویکردهای منطقه گرا وویژگی های معماری

در هنر،ظاهراً مدرنیسم بیان مناسبی را برای نظم پسا مستعمره ای و غیر مذهبی در پس طبقه اجتماعی موروثی هند (نظام کاستی) و مذهب (چیزی که “احیای هندوئیسم” ، در کوتاه مدت در دهه ۱۹۵۰ قادر بع انجام آن نبود) به سر انجام برساند. آخرین کارهای قدرتمند کان و . . . ادامه‌ی مطلب

طبقه بندی رویکردهای منطقه گرایی

Oskan از جمله افرادی است که به شکل ویژه ای بر روی مباحث منطقه گرایی پژوهش های گسترده ای انجام داده است. او معتقد است که اگر مجبور به طبقه بندی رویکردهای منطقه گرایی باشیم (اگر چه به طور حتم، مرزهای جدایی مجزا و قابل تفکیک نیستند)، به دسته . . . ادامه‌ی مطلب

روند رشد کشورهای جهان سوم در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰

تا دهه های ۱۹۴۰، ۱۹۵۰، فرم های مردن در کشورهای کمتر توسعه یافته هیچ تأثیر محسوسی نداشت، و اگر هم تأثیر داشت، این فرممعمولاً فاقد روح شاعرانه و عمق معانی شاهکارهای جنبش مدرن بودند. “ویلیام کرستین” در “مدرنیته ، سنت و هویت در جهان رو به توسعه” معتقد است . . . ادامه‌ی مطلب