همه‌ی مقالات در دانلود مقاله جدید

دانلود مقاله مقایسه میزان خودکارآمدی مدرسان و دانشجویان مراکز تربیت معلم در به کارگیری فناوری اینترنت و عوامل موثر بر آن

مقاله مقایسه میزان خودکارآمدی مدرسان و دانشجویان مراکز تربیت معلم در به کارگیری فناوری اینترنت و عوامل موثر بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فناوری آموزش (فناوری و آموزش) از صفحه ۲۷۱ تا ۲۸۵ منتشر شده است. نام: مقایسه میزان خودکارآمدی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله اثربخشی روش تحلیل رفتار کاربردی (Applied behavioral analysis یا ABA) بر علایم اوتیسم

مقاله اثربخشی روش تحلیل رفتار کاربردی (Applied behavioral analysis یا ABA) بر علایم اوتیسم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقیقات علوم رفتاری از صفحه ۲۹۲ تا ۳۰۰ منتشر شده است. نام: اثربخشی روش تحلیل رفتار کاربردی (Applied behavioral analysis یا ABA) بر علایم . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله فراوانی اقدام به خودکشی در ماه های مختلف قمری – مطالعه ده ساله

مقاله فراوانی اقدام به خودکشی در ماه های مختلف قمری – مطالعه ده ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقیقات علوم رفتاری از صفحه ۲۶۹ تا ۲۷۵ منتشر شده است. نام: فراوانی اقدام به خودکشی در ماه های مختلف قمری – مطالعه ده . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تعهدات دولت ها در قبال حق بر غذا با توجه به ماده یازدهم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

مقاله تعهدات دولت ها در قبال حق بر غذا با توجه به ماده یازدهم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۴ منتشر شده . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله زباله های فضایی و حقوق بین الملل فضا؛ کاستی ها و راهکارها

مقاله زباله های فضایی و حقوق بین الملل فضا؛ کاستی ها و راهکارها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۸ منتشر شده است. نام: زباله های فضایی و حقوق بین الملل . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تحلیل فقهی – حقوقی پرداخت مقرری پس از طلاق در ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳

مقاله تحلیل فقهی – حقوقی پرداخت مقرری پس از طلاق در ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۵۹ تا ۷۶ منتشر شده است. نام: تحلیل فقهی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله از قانون اساسی عرفی تا عرف حقوق اساسی

مقاله از قانون اساسی عرفی تا عرف حقوق اساسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۷۹ تا ۹۹ منتشر شده است. نام: از قانون اساسی عرفی تا عرف حقوق اساسی این مقاله دارای . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله پیرامون برخی نوآوری ها و نقاط ضعف اصول آیین دادرسی مدنی فراملی

مقاله پیرامون برخی نوآوری ها و نقاط ضعف اصول آیین دادرسی مدنی فراملی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۳۹ تا ۵۸ منتشر شده است. نام: پیرامون برخی نوآوری ها و نقاط ضعف . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله اثربخشی طرحواره درمانی بر افسردگی مزمن در دانشجویان

مقاله اثربخشی طرحواره درمانی بر افسردگی مزمن در دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقیقات علوم رفتاری از صفحه ۲۸۵ تا ۲۹۱ منتشر شده است. نام: اثربخشی طرحواره درمانی بر افسردگی مزمن در دانشجویان این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی مقررات بخش کشاورزی ایران در پرتو موافقت نامه کشاورزی سازمان جهانی تجارت

مقاله بررسی مقررات بخش کشاورزی ایران در پرتو موافقت نامه کشاورزی سازمان جهانی تجارت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است. نام: بررسی مقررات بخش کشاورزی ایران در . . . ادامه‌ی مطلب