همه‌ی مقالات در دانلود مقاله جدید

ابزار پژوهش پرسشنامه ساختار سازمانی

روش جامعه ، نمونه و روش نمونه گیری جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان ستاد یک شرکت صنعتی به تعداد تقریبی ۴۰۰۰ نفر می باشد که در سال ۹۲-۹۱در شرکت مذکور مشغول به کار بوده اند. در پژوهش حاضر دو نمونه به عنوان نمونه فرضیه یابی و نمونه اعتباریابی . . . ادامه‌ی مطلب

پرسشنامه استاندارد مارتین پاتچن

جرالدهیگ از طریق آلفای کرونباخ۱ اعتبار پرسشنامه را ۰/۹۴ به دست آورد. نظری نیز برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده کرد که ۰/۹۳ به دست آورد که حاکی از اعتبار بالای این پرسشنامه است. در این پژوهش، برای تعیین روایی به طرح یک سؤال کلی در . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی نتـایج حاصـل از دو دیـدگاه کاهش دمای پخت و کاهش گداز آور مصرفی

افزایش فاز مایع با خواص تردی به عنوان فاز زمینه منجر به کاهش استحکام مـی گـردد. در مـورد نتـایج ارائـه شده در جدول ۶ نیز می توان گفت کاهش گداز آور با افزایش استحکام روبه رو است چرا که توسعه بیشتر فـاز مایع باعث کاهش استحکام می گردد. در . . . ادامه‌ی مطلب

چگونگی شکل گیری تمدن جدید صنعتی و سرمایه داری در غرب

مقدمه   معمولاً این سؤال به ذهن افراد کنجکاو خطور میکرده که چرا سازمانی پیشرفت میکند، در حالی که سازمانی مشابه که از نظر منابع و امکانات دارای شرایط بهتری بوده عقب مانده است. در پاسخ به سؤال فوق و با نگرشی سیستمی و واقع بینانه به این قضیه . . . ادامه‌ی مطلب

میزان آگاهی دانشجویان از کامپیوتر و فناوری اطلاعات

* بنابر سوالات نخست این تحقیق، میزان آگاهی بیشتر دانشجویان از کامپیوتر و فناوری اطلاعات در حد متوسط قرار دارد. حال آنکه توسعه فعالیت های مبتنی بر اینترنت و وب، نیازمند در اختیار داشتن سطح قابل قبول و مطلوبی از دانش کامپیوتر می باشد. لذا آموزشی مفاهیم مرتبط با کامپیوتر . . . ادامه‌ی مطلب

تاثیر مولفه های پشتیبانی در یادگیری الکترونیکی

بررسی فرضیه ۴: نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کای دو تک متغیره و در سطح معنا داری مشخص، نشان می دهد فرضیه چهارم این تحقیق مبنی بر تاثیر مولفه های پشتیبانی در یادگیری الکترونیکی، تایید شده و از نظر پاسخگویان ( دانشجویان)، مولفه های . . . ادامه‌ی مطلب

تفاوت آموزش سنتی و آموزش الکترونیکی

– عموم مردم می توانند از آموزش بدون وجود محدودیت هایی از جمله سنی، جسمی و غیره برخوردار شوند. – به صورت دو طرفه و تعاملی می باشد. – نتیجه آموزش و یادگیری سریعتر مشخص می شود. – با استفاده از امکانات چندرسانه ای” مطالب بیشتر در ذهن مانده و از . . . ادامه‌ی مطلب

محدودیت های یادگیری الکترونیکی

– با پیشروی دانشگاهها و مراکز آموزشی به سمت آموزش الکترونیک دوره های تحصیلی متعددی در زمینه های مختلف ایجاد شده است که این امر در سیستم سنتی به دلیل محدودیتهای موجود امکانپذیر نیست. بدین ترتیب گستره انتخاب برای دانشجویان روزبهروز بیشتر و متنوع تر شده و بهتر و . . . ادامه‌ی مطلب

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در یادگیری الکترونیکی در مراکز آموزشی

در پایان دهه ۷۰، آموزش مجازی در دستور کار دانشگاه تهران قرار گرفت و پروژه هایی تحت این عنوان آغاز شد. در سال ۱۳۸۰ سایت آموزش مجازی دانشگاه تهران با ارائه ۹ درس برای دانشجویان روزانه دانشگاه راه اندازی شد و از نیم سال اول تحصیلی همان سال، بهرهبرداری . . . ادامه‌ی مطلب

اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک

اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک عرصه می گذارد که نیاز به تربیت، تخصصی و آموزش دارد، اما از طرفی تواناییهای دولتها برای تحت پوشش قرار دادن کل این پتانسیل کافی نخواهد بود. اینجاست که مشکل اصلی رخ می نماید؛ نیاز به جا، فضا و مکان، امکانات آموزشی و . . . ادامه‌ی مطلب