همه‌ی مقالات در دانلود مقالات علمی

دانلود مقاله تاثیر تمرینات منظم بدنی و فعالیت های وامانده ساز قبل و پس از آن بر کمپلکس فعال کننده پلاسمینوژن بافتی و مهار کننده آن در خون موش های ویستار

مقاله تاثیر تمرینات منظم بدنی و فعالیت های وامانده ساز قبل و پس از آن بر کمپلکس فعال کننده پلاسمینوژن بافتی و مهار کننده آن در خون موش های ویستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۹۵ . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله مقایسه تاثیرات جایگزینی تمرینات اندام تحتانی و فوقانی در تناوب های استراحتی بر کمیت اجرای تمرینات اندام فوقانی

مقاله مقایسه تاثیرات جایگزینی تمرینات اندام تحتانی و فوقانی در تناوب های استراحتی بر کمیت اجرای تمرینات اندام فوقانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۵ منتشر شده است. نام: مقایسه تاثیرات جایگزینی تمرینات اندام . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله اثر دو برنامه تمرین مقاومتی به صورت دایره ای و ست های استاندارد با شدت های مختلف بر پاسخ EPOC در مردان جوان

مقاله اثر دو برنامه تمرین مقاومتی به صورت دایره ای و ست های استاندارد با شدت های مختلف بر پاسخ EPOC در مردان جوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۱ منتشر شده است. نام: . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تاثیر برنامه های تشویقی و کمک های صادراتی بر تجارت محصولات کشاورزی

مقاله تاثیر برنامه های تشویقی و کمک های صادراتی بر تجارت محصولات کشاورزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدلسازی اقتصادی از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۵ منتشر شده است. نام: تاثیر برنامه های تشویقی و کمک های صادراتی بر تجارت محصولات کشاورزی این . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی تغییرات ترکیبات بیوشیمیایی ماهی بوتک (Cyprinion macrostomum) و سیاه ماهی (Capoeta damascina) در دو فصل گرم (تابستان) و سرد (پاییز)

مقاله بررسی تغییرات ترکیبات بیوشیمیایی ماهی بوتک (Cyprinion macrostomum) و سیاه ماهی (Capoeta damascina) در دو فصل گرم (تابستان) و سرد (پاییز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است. نام: بررسی تغییرات ترکیبات . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری در فصول تابستان و زمستان در اعماق زیر ۱۰ متر آبهای ایرانی دریای خزر

مقاله ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری در فصول تابستان و زمستان در اعماق زیر ۱۰ متر آبهای ایرانی دریای خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است. نام: ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری در فصول . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی با اندازه های متفاوت (مطالعه موردی: تالاب انزلی)

مقاله بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی با اندازه های متفاوت (مطالعه موردی: تالاب انزلی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۴۷ تا ۵۶ منتشر شده است. نام: بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی با اندازه . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله شناخت پتانسیل های اکوتوریستی آسایش زیست اقلیمی تالاب هامون

مقاله شناخت پتانسیل های اکوتوریستی آسایش زیست اقلیمی تالاب هامون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۱۹ تا ۲۸ منتشر شده است. نام: شناخت پتانسیل های اکوتوریستی آسایش زیست اقلیمی تالاب هامون این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی و مقایسه غلظت فلز کادمیوم در اندام های مختلف ماهی بنی وحشی (Barbus sharpeyi) (تالاب شادگان) و پرورشی (مجتمع پرورش ماهی آزادگان)

مقاله بررسی و مقایسه غلظت فلز کادمیوم در اندام های مختلف ماهی بنی وحشی (Barbus sharpeyi) (تالاب شادگان) و پرورشی (مجتمع پرورش ماهی آزادگان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۲۹ تا ۳۸ منتشر شده است. نام: بررسی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تاثیر هدفمندی یارانه بر میزان تقاضای آب مصرفی شهری در قم

مقاله تاثیر هدفمندی یارانه بر میزان تقاضای آب مصرفی شهری در قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدلسازی اقتصادی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۹ منتشر شده است. نام: تاثیر هدفمندی یارانه بر میزان تقاضای آب مصرفی شهری در قم این مقاله دارای . . . ادامه‌ی مطلب