همه‌ی مقالات در دانلود مقالات علمی

هدف فرایند رمزپردازی در معماری اسلامی

حقیقتَ محاکات قــوای حســی مخاطب انجام شــود، رویکرد مورد اســتفاده یا تقلیــد از طبیعت کــه مبتنی بر نظریه هایــی چون »نظریه بــرای رمزپــردازی، رویکردی حســی یا اســتقرایی اســت تجلی« اســت نیز تقلید زمین از آســمان یا بازتاب آســمان در که اســاس آن بر اســتقراء مشاهدات حســی مختلف توسط زمین . . . ادامه‌ی مطلب

تحلیل رمزپردازی استقرایی

رمزپردازی استقرایی رمزپردازی اســتقرایی، نوعی از رمزپردازی اســت که کدگشاییَ از آن، مبتنــی بــر حس و قوای حســی اســت و لــذا در این نوع رمزپردازی، معمار بایســتی از انواعی از رمزگان اســتفاده نماید که بازخوانی معنای آنها به ســهولت برای قوای حسی مخاطب (نظیر بینایی، شــنوایی و غیره) ممکن . . . ادامه‌ی مطلب

ویژگی برنامه ریزی معلمان در نظام غیرمتمرکز

سطح سوم شامل برقراری ارتباط با ساخت یک نظریه آموزشی است. تفکر انتقادی، بحث و مباحثه و حتی جدل درباره تعاریف و روشها در این سطح حایز اهمیت فراوان است. از نظر دیل این سه سطح در یک محیط آموزشی واقعی در تعاملاند و سطح سوم قابلیت ، از . . . ادامه‌ی مطلب

آشنایی با ساختار آموزش، برنامه درسی، نظام آموزشی و مدیریت مدارس

الگوی پیشنهادی بر اسلوسکی((۲۰۰۰ معتقد است در دو دهه گذشته بسیاری از کشورهای جهان برنامه اصلاحات آموزش خود را در سطوح ملی، استانی و جامعه محلی معرفی کردهاند. این اصلاحات برای پاسخگویی به چالشهای موجود، به بازنگری در ساختار آموزش، برنامه درسی، نظام آموزشی و مدیریت مدارس پرداخته است، . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی علل موفقیت برنامه های غیر متمرکز

– مسأله تغییر نگرشها و باورها موفقیت برنامه های غیر متمرکز به میزان زیادی بر باور ها و نگرش های دست در کاران و مجریان برنامه ها متکی است. برخی از زمینه های الزامی تغییر باورها و نگرش ها به شرح زیر است.: -۱ باور به لزوم ایجاد تنوع در . . . ادامه‌ی مطلب

الزامات در سطوح سیاست گذاری جهت برقراری نظام غیر متمرکز در برنامه ریزی درسی

 الزامات در سطوح سیاست گذاری هر گونه اقدام در جهت برقراری نظام غیر متمرکز در برنامه ریزی درسی تغییر در سیاست گذاری ها و خط مشی های مرتبط با موضوع را طلب میکند . اهم موارد قابل توجه در موارد زیر مستتر است: – سیاستهای کلان: مهم ترین موارد . . . ادامه‌ی مطلب

الزامات عدم تمرکز در نظام برنامه ریزی درسی

بدیهی است که گرایشهای فوق فرصتهای متفاوت و خطرات جدید، را نیز برای نظام آموزشی به همراه میآورد. بنابر این ، نظام آموزشی در کل می باید بر اساس ضرورت های زیر به سوی نظام غیر متمرکز گام بردارد : ازدیاد جمعیت و تنوع نیاز ها و تقاضاها. خواسته . . . ادامه‌ی مطلب

ضرورت تغییر شیوه های برنامه ریزی درسی بر بازشناسی گرایش ها

بروز گرایش های نو و تقاضاهای متنوع براسلاوسکی۲۰۰۰) ۱ )که گرایشها و تنشهای اصلاحات برنامه درسی در قرن ۲۱ را مورد بررسی قرار داده است، مینویسد: »ضرورت تغییر شیوه برنامه ریزی درسی بر بازشناسی گرایشهای مستحکمی مبتنی است که حداقل از بیست سال گذشته آغاز شده است. این گرایشها . . . ادامه‌ی مطلب

مهم ترین مشخصه تحولات نظام برنامه ریزی درسی

مهم ترین مشخصه تحولات نظام برنامهریزی درسی در نیم قرن اخیر که با پدید آمدن مراکز برنامهریزی درسی آغاز گردید، جایگزینی گروهها به جای افراد برای تولید مواد آموزشی با تأکید بر موضوعات درسی و بهرهگیری از توانایی افراد متخصص و برجسته با هدف تولید برنامه های مفید تر . . . ادامه‌ی مطلب

پیشینه عدم تمرکز در نظام آموزشی و برنامه ریزی درسی

پیشینه عدم تمرکز در نظام آموزشی و برنامه ریزی درسی عدم تمرکز به ظاهر مفهومی آسان به نظر می رسد و برای خیلی ها بسیار خوشایندتر از تمرکز در انجام کارهاست. دلیل عمده آن مسایل و مشکلات فراوان ناشی از تمرکز است که پیش روی افراد یا گروهها قرار . . . ادامه‌ی مطلب