همه‌ی مقالات در دانلود رایگان مقالات ISI

بررسی ایده های جدید در طرّاحی فضا و هندسه معماری

جناب آقای گروتر و همکاران نیز در کتاب زیباشناختی در معماری ٢١،  تحولات فضایی در معماری را به سه دوره تقسیم نموده اند،  دوره اول قبل از تاریخ یکصد میلادی،  معماری را برونگرا و در دوره دوم تا سال ١٩٠٠ میلادی،  معماری را هم برونگرا و هم درونگرا دانسته . . . ادامه‌ی مطلب

ارزیابی میزان درونگرایی یا برون گرایی معماری با نوع عملکرد های آن

با کمی توجّه ملاحظه می شود،  که خطاهای بلا تردیدی در نظریه ایشان وجود دارد. اولاً معماری های بین النحرین و مصر،  نظیر پارتئون،  برونگرا نیستند و معابد مصری (کارناک ها) از درونگراترین معماری های جهان هستند و اهرام نیز،  نیایشگاه نیستند و گورهای استثنایی تلقی می شوند و . . . ادامه‌ی مطلب

مسیر سیر و سلوک و درک و شهود باطنی عابدان

*- باتوجّه به جدول بالا نه تنها ابزار شناخت و شیوه های معرفت وحاصل درک وشعور انسان ( هنرمند ) یگانه نیست و ساختاری طولی دارد،  به همین ترتیب زیبایی ها نیز در هستی یک بعدی و یگانه نبوده و بلکه برحسب مراتب وجود از سطح به عمق انواع . . . ادامه‌ی مطلب

تبیین رابطه نفوس متنوع انسانی از بیان علامه شهید مرتضی مطهری

در تحلیل حدیث فوق و تبیین رابطه نفوس متنوع انسانی از بیان علامه شهید مرتضی مطهری و مضمون آن مدد می گیریم که   می گوید،  «انسان موجود مرکبی است ،  که عناصر ترکیب شونده آنها علی رغم سایر موجودات مرکب در طبیعت ،  استقلال خود را حفظ می نمایند». . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی تطبیقی مکاتب  از بعد شناخت شناسی انسان تا زیبایی شناسی

گزاره های نظری نهایتاً معیارهای حسن شناسی و زیبایی شناسی را تبیین می نمایند و گزاره های عملی در نهایت فلسفه هنر و هنرمندی را بیان می نمایند و ویژگی های آثار معماری و ارزیابی آنها،  رابطه آثار معماری را با مخاطبین و بهره برداران مورد توجّه قرار می . . . ادامه‌ی مطلب

اصول کلی محقق از محکمات احکام

با توجّه به مطالب فوق ملاحظه می نماییم ،  از منظر اسلامی نظریه پردازی ها،  در حوزه مباحث نظری،  صرفاً به عنوان نوآوری در تفسیر و تأویل یا تعبیر و تدوین جدید از مضامین متشابه در کلام الهی و معصومین (س) خواهد بود،  ضمن آنکه این دیدگاه ها،  در . . . ادامه‌ی مطلب

پرورش ارکان مدنیت و اخلاق شهروندی

پرورش باید آرام آرام ، به تدریج و در بسترزندگی صورت پذیرد. تبیین هستی چه از نقطه نظر علمی و چه از منظر فلسفی ، نشان می دهد که ناموس الهی آفرینش ، نظام مند بودن هستی است . به فرموده امام علی (ع ) ” القدرنظام التوحید “، . . . ادامه‌ی مطلب

آشنایی با چند اصول تربیتی از دیدگاه امام علی (ع)

تربیت اخلاقی یادآوری مرگ و قیامت ، ازجمله روشهایی است که مربی می تواند با به کارگیری آن ، نقش مهمی را در پرورش اخلاقی متربی ایفا نماید؛ انسان گاه چنان به دنیا و مظاهر آن دل می بندد و لذت های دنیوی چنان او را مسرورمی نماید که . . . ادامه‌ی مطلب

فاکتورهای ارزیابی وضعیت خاک

با توجه به اهمیت آب در مناطق خشک و نیمه خشک برای بقای پوشش گیاهی، همچنین وجود گزارش های متناقض در زمینه تاثیر خزهها و گلسنگ ها بر نفوذپذیری خاک و ایجاد رواناب تحقیق حاضر انجام شده است تا عملکرد این دسته ازگیاهان پست را در ارتباط با تاثیر . . . ادامه‌ی مطلب

وضعیت سـاختاری برگهـای خـزه بـر جذب آب باران

نتایج شکل ۱ نتیجه حاصل از مقایسه ویژگی مورد مطالعه را در دو خاک دارای خزه گلسنگ (crust) و بدون خزه –گلسنگ (No-crust) نشان میدهد. همچنانکه ملاحطه میشود بین دو گروه خاک در سطح یک درصد تفاوت معنی دار است. منظور از ۶۴ درصد برای خاک خزه – گلسنگ . . . ادامه‌ی مطلب