همه‌ی مقالات در دانلود رایگان مقالات ISI

تفاوت آموزش سنتی و آموزش الکترونیکی

– عموم مردم می توانند از آموزش بدون وجود محدودیت هایی از جمله سنی، جسمی و غیره برخوردار شوند. – به صورت دو طرفه و تعاملی می باشد. – نتیجه آموزش و یادگیری سریعتر مشخص می شود. – با استفاده از امکانات چندرسانه ای” مطالب بیشتر در ذهن مانده و از . . . ادامه‌ی مطلب

محدودیت های یادگیری الکترونیکی

– با پیشروی دانشگاهها و مراکز آموزشی به سمت آموزش الکترونیک دوره های تحصیلی متعددی در زمینه های مختلف ایجاد شده است که این امر در سیستم سنتی به دلیل محدودیتهای موجود امکانپذیر نیست. بدین ترتیب گستره انتخاب برای دانشجویان روزبهروز بیشتر و متنوع تر شده و بهتر و . . . ادامه‌ی مطلب

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در یادگیری الکترونیکی در مراکز آموزشی

در پایان دهه ۷۰، آموزش مجازی در دستور کار دانشگاه تهران قرار گرفت و پروژه هایی تحت این عنوان آغاز شد. در سال ۱۳۸۰ سایت آموزش مجازی دانشگاه تهران با ارائه ۹ درس برای دانشجویان روزانه دانشگاه راه اندازی شد و از نیم سال اول تحصیلی همان سال، بهرهبرداری . . . ادامه‌ی مطلب

اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک

اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک عرصه می گذارد که نیاز به تربیت، تخصصی و آموزش دارد، اما از طرفی تواناییهای دولتها برای تحت پوشش قرار دادن کل این پتانسیل کافی نخواهد بود. اینجاست که مشکل اصلی رخ می نماید؛ نیاز به جا، فضا و مکان، امکانات آموزشی و . . . ادامه‌ی مطلب

هدف فرایند رمزپردازی در معماری اسلامی

حقیقتَ محاکات قــوای حســی مخاطب انجام شــود، رویکرد مورد اســتفاده یا تقلیــد از طبیعت کــه مبتنی بر نظریه هایــی چون »نظریه بــرای رمزپــردازی، رویکردی حســی یا اســتقرایی اســت تجلی« اســت نیز تقلید زمین از آســمان یا بازتاب آســمان در که اســاس آن بر اســتقراء مشاهدات حســی مختلف توسط زمین . . . ادامه‌ی مطلب

تحلیل رمزپردازی استقرایی

رمزپردازی استقرایی رمزپردازی اســتقرایی، نوعی از رمزپردازی اســت که کدگشاییَ از آن، مبتنــی بــر حس و قوای حســی اســت و لــذا در این نوع رمزپردازی، معمار بایســتی از انواعی از رمزگان اســتفاده نماید که بازخوانی معنای آنها به ســهولت برای قوای حسی مخاطب (نظیر بینایی، شــنوایی و غیره) ممکن . . . ادامه‌ی مطلب

ویژگی برنامه ریزی معلمان در نظام غیرمتمرکز

سطح سوم شامل برقراری ارتباط با ساخت یک نظریه آموزشی است. تفکر انتقادی، بحث و مباحثه و حتی جدل درباره تعاریف و روشها در این سطح حایز اهمیت فراوان است. از نظر دیل این سه سطح در یک محیط آموزشی واقعی در تعاملاند و سطح سوم قابلیت ، از . . . ادامه‌ی مطلب

آشنایی با ساختار آموزش، برنامه درسی، نظام آموزشی و مدیریت مدارس

الگوی پیشنهادی بر اسلوسکی((۲۰۰۰ معتقد است در دو دهه گذشته بسیاری از کشورهای جهان برنامه اصلاحات آموزش خود را در سطوح ملی، استانی و جامعه محلی معرفی کردهاند. این اصلاحات برای پاسخگویی به چالشهای موجود، به بازنگری در ساختار آموزش، برنامه درسی، نظام آموزشی و مدیریت مدارس پرداخته است، . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی علل موفقیت برنامه های غیر متمرکز

– مسأله تغییر نگرشها و باورها موفقیت برنامه های غیر متمرکز به میزان زیادی بر باور ها و نگرش های دست در کاران و مجریان برنامه ها متکی است. برخی از زمینه های الزامی تغییر باورها و نگرش ها به شرح زیر است.: -۱ باور به لزوم ایجاد تنوع در . . . ادامه‌ی مطلب

الزامات در سطوح سیاست گذاری جهت برقراری نظام غیر متمرکز در برنامه ریزی درسی

 الزامات در سطوح سیاست گذاری هر گونه اقدام در جهت برقراری نظام غیر متمرکز در برنامه ریزی درسی تغییر در سیاست گذاری ها و خط مشی های مرتبط با موضوع را طلب میکند . اهم موارد قابل توجه در موارد زیر مستتر است: – سیاستهای کلان: مهم ترین موارد . . . ادامه‌ی مطلب