پیشنهاد برای تحقیق آینده

با توجه به این که این تحقیق بر اساس COBIT 4.1 می باشد و نسخه COBIT 5 در می ۲۰۱۳ منتشر شده است, می توان این تحقیق را بر اساس نسخه ۵ آن انجام داد . COBIT 4,1 اولین نسخه کوبیت میباشد. این چارچوب در گذر زمان رشد یافت و شامل مجموعه کامل از فرآیندهای مورد نیاز حوزه کسب و کار فناوری اطلاعات شده است. که این مجموعه فرآیندها شامل فعالیتهای مربوطه، ارزیابی، روشها نظارت بر فرآیند میباشند. و درسال ۲۰۰۷ منتشر شده است که دارای چهار حوزه فرآیندی و ۳۴ فرآیند کنترل میباشد. آخرین نسخه غیر رسمی این چارچوب با عنوان COBIT5 می باشد.

چارچوبCOBIT 5، چارچوبی برای حاکمیت و مدیریت اطلاعات و فناوری مربوطه میباشد، پیشران این چارچوب نیازهای ذینفعان به اطلاعات و فناوری است. این چارچوب برای تمام سازمانها، از جمله سازمانهای خصوصی و دولتی قابل استفاده است.این چارچوب به سازمانها اجازه میدهد، به حاکمیت و مدیریت اهدافشان از قبیل ایجاد ارزش مطلوب، از طریق اطلاعات و فنآوری با حفظ توازن میان تحقق منافع، مدیریت ریسک و تعادل منابع دست یابند. چارچوب COBIT5 همچنین تمام دانشهایی که قبلا در چارجوبهای مختلف پراکنده بودند را ادغام کرده است. با ایجاد یک معماری یکپارچه تمامی چارچوبها را در کنار یکدیگر برای حاکمیت فناوری اطلاعات بکار میبرد و مبتنی بر مجموعهای از فعالسازها و تدوین یک پایگاه دانش و در نهایت با استفاده از یک مدل مرجع فرآیندی استقرار حاکمیت فناوری اطلاعات را در سازمان بوجود خواهد آورد.

مدل مرجع فرایند COBIT 5 حاکمیت و مدیریت فرآیندهای سازمانی فناوری اطلاعات به دو حوزه اصلی »فرآیندهای حاکمیت« و »فرآیندهای مدیریت« تقسیم میکند:

  • فرآیندهای حاکمیت، حاوی پنج فرآیند حاکمیت میباشد، هر کدام شامل فرآیند، ارزیابی، روشها نظارت میباشند.
  • فرآیندهای مدیریت، شامل چهار حوزه فرآیندی، در ارتباط با محدودههای طرحریزی، ساخت، اجرا و نظارت بر فناوری اطلاعات میباشند، که تمامی محدوده فناوری اطلاعات را پوشش میدهد. هر دامنه شامل تعدای از فرآیندها میباشند. مانند آنچه که درCOBIT 4,1 و نسخه قبلی وجود داشت.