یک چارچوب حاکمیت فناوری اطلاعات حقوق تصمیم گیری را با توجه به سرمایه گذاری های IT بیان می کند تا اطمینان حاصـل شـود کـه آنها حداکثر ارزش کسب وکار را با سطح قابل قبولی از ریسک ارائه می دهند. برای انجام این کار سازمان بایستی قادر بـه انـدازه گیـری ارزش کسب وکار و نیز مدیریت ارائه ارزش باشد. همانگونه که بیان شد ارائـه ارزش IT یکی از ابعاد حاکمیت فنـاوری اطلاعـات اسـت کـه بـه ایـن سوالات پاسخ می دهد: (۱ آیا کار درستی انجام مـی دهـیم؟ و (۲ آیـا منافع را کسب می کنیم؟ بنـابراین سـازمان هـا تـلاش مـی کننـد تـا استراتژی های IT با هدف ارائه ارزش کسب وکار را اجرا کننـد و ایـن ارزش را به ذینفعانی که باید Val IT را به عنـوان ابـزاری بـرای ارائـه ارزش بهبود یافته ارزیابی کنند، ابلاغ کنند .[۱۵]

-نگاشت Val IT و COBIT

پیوند میان COBIT و Val IT بواسـطه مکانیسـم هـای پرتفولیـو و مدیریت سرمایه گذاری امکان پذیر شده و در فرآیندهای IT ارائه شده اسـت کـه بـا راهبـرد و پرتفولیوهـا((PO1، سـرمایه گـذاری و بودجـه ها((PO5، تحویل راه حل((PO10، مدیریت سرویس((DS1 و گـزارش عملکرد (ME1) سروکار دارند. مقایسه چگونگی تمرکز COBIT و Val ITروی حاکمیــت، فرآینــدها و پرتفولیوهــا بــه درک رابطــه میــان دو چارچوب کمک می کند. جدول۱ مقایسه ای بـین Val IT و COBIT جهت درک و مقایسه بهتر ارائه می کند .[۱۴]

 

نتیجه گیری

در این مقاله پس از بیـان مفهـوم حاکمیـت فنـاوری اطلاعـات و ذکـر اهمیت و ابعاد آن به معرفی دو چارچوب مهـم و مـورد اسـتفاده اغلـب سازمان هـای بـزرگ پرداختـه شـد و مشـاهده گردیـد کـه چـارچوب COBIT تجربیات خوبی بـرای همسوسـازی کسـب وکـار بـا فنـاوری اطلاعات فراهم می کند ولی چارچوب Val IT تنها چارچوبی است که در بعد ارائه ارزش به سازمان ها کمک مـی کنـد و دلایـل ضـرورت آن مورد بررسی قرار داده شد.

چارچوب Val IT یکی از ابعاد حاکمیت فناوری اطلاعات را پوشش می دهد همانگونه که دیگر چارچوب ها و استانداردها ممکن است به دیگر ابعاد توجه بیشتری کنند. بنابراین امید است در آینده سـایر چـارچوب ها و استانداردها نیز نظیر Risk IT و ISO 38500 مـورد توجـه قـرار گرفته و ترکیبی از آنها به سازمان ها توصیه گردد.