خلاصه مطالب

خلاصه مطالب را فقط در صورتی به نسخه پایانی مقاله خود اضافه کنید که استادتان از شما خواسته باشد. آن را بعد از صفحه ی عنوان در صفحاتی جداگانه بنویسید و این صفحات را با شماره های کوچک رومی، شماره گذاری کنید. این شماره گذاری را با شماره ی ii (مثلا: iii، iii، iV, V) در گوشه ی سمت راست بالای صفحه، بعد از نام خانوادگی خود شروع کنید ( مثلاً: اسپنسی iii). در بخش های دیگر کتاب حاضر نیز می توانید اطلاعات کاملی درباره ی خلاصه مطالب رسمی ملاحظه کنید.

– چکیده

در سبک MLA تنها زمانی چکیده را به مقاله ی خود اضافه کنید که استادتان آن را لازم دانسته باشد (چکیده در سبک APA لازم است. بخش ۱۰د، را ملاحظه کنید). چکیده، اهداف اصلی مقاله را حدودا در ۱۰۰ لغت خلاصه می کند و خلاصه ای کوتاه از مباحث مقاله را ارائه می کند. جملات موضوعی در چکیده باید به خوبی بیان شده باشند. نتیجه گیری یا یافته های خود رادریک یا دوجمله بیان کنید.چکیده را در اولین صفحه ی متن مقاله (صفحه ی ۱)، دو خط زیر عنوان مقاله و قبل از اولین خط متن بگذارید. به اندازه ی پنج حرف، جمله ی اول را تو رفته تر بنویسید و چهار خط فاصله بین چکیده و متن مقاله که درست پشت سران میاید، بگذارید. همچنین می توانید چکیده را در صفحاتی جداگانه، در بین صفحه ی عنوان و اولین صفحه ی متن مقاله قرار دهید. به خاطر داشته باشید که چکیده معمولاً اولین و شاید تنها قسمت مقاله باشد که خوانده می شود؛ بنابراین، آن را صحیح، صریح، عینی و بدون هرگونه نظرشخصی و جامع بنویسید (یعنی به صورتی که به خودی خود و بدون نیازبه رجوع به متن مقاله، معنی دار باشد). به این مثال توجه کنید:

نمونه ای از چکیده در صفحه ی اول مقاله

– سوء استفاده از کودکان: بررسی قربانیان

این تحقیقی، مشکلات سوء استفاده از کودکان و به ویژه این حقیقت که خانواده ها وقتی کودکان مورد سوءاستفاده قرار می گیرند متوجه این امر می شوند نه قبل از آن، را مورد بررسی قرار می دهد. از آنجا که آمار سوء استفاده از کودکان رو به افزایش است، تلاش به منظور پیشگیری، باید بر روی والدین متمرکز شوند؛ بدین صورت که آن دسته از والدینی که به دلیل وراثت، دوران کودکی خود، اقتصاد و یا دیگر علل ناشی از افسردگی مرتکب مورد سوء استفاده قرار گرفته اند، مشخص شوند. والدین را قربانی دانستن نه مجرم، موسسات اجتماعی را به طراحی برنامه های پیشگیرانه ای قادر می سازد که شاید با آنها بتوان سوءاستفاده از کودکان را کنترل و اعضای خانواده را در کنار هم نگه داشت.