افزودن اطلاعات بیشتر به استنادهای درونی متن

برای رعایت احترام خوانندگان، در استنادهای خود اطلاعات بیشتری قرار دهید. بخش های گوناگون یک کتاب، عناوین آثار مختلف یک نویسنده و یا تعدادی از آثار چند نویسنده را بیان کنید. برای نمونه، ممکن است خواننده ی شما یک گلچین ادبی متفاوت با آنچه شما دارید، داشته باشد. بنابراین، یک ارجاع واضح و روشن به “آرزوهای بزرگ خواننده را قادر به یافتن متن مورد نظر خواهد کرد. همین امر در مورد ارجاعی به “رومئو و ژولیت” صدق می کند (پرده ی ۲، صحنه ی ۳. ۶۸-۶۵). خواننده این متن را در هر ویراستی از نمایشنامه شکسپیر خواهد یافت.

– یکی از چند جلد

ژنرال جکسونا در نامه ای به داوطلبان خود در تنسی در سال ۱۸۱۲ “رفتار بی نظم و تمردآمیز” بعضی از سربازانش را سرزنش کرد (نامه ها، جلد ۲: ۴۹-۳۴۸)

وزف کامبل اشاره می کند که انسان برده و در عین حال ارباب همه ی خدایان است نقاب ها، جلد: ۴۷۲I)

استنادهای بالا، سه واقعیت مهم را بیان می کنند: (۱) عنوان اثر به صورت مختصر شده، (۲) جلد به کار رفته و (۳) شماره ی صفحات.

-دو یا چند اثر از یک نویسنده

توماس هاردیا در پیشگفتار خود یادآور می شود که “رمان، یک برداشت است، نه یک مباحثه و استدلال” و اینکه یک رمان باید مانند “مطالعه ای در کردار و شخصیت انسان” خوانده شود (تس XXii؛ شهردار، فصل ۱)

نویسنده در صفحه ی قبل به دو رمان مختلف رجوع می کند که عنوان هر دو مختصر شده است. عنوان کامل آنها عبارت است از: «سی اهل دوری رویال و شهردار کاسترFVD[

چون ژوزف کامبل بر اصالت انسان تأکید دارد، قهرمان افسانه ای را ” تصویر آفریننده و رستگاری بخش الهی که در درون همه ی ما نهان است…” می داند (قهرمان ۳۹) قهرمان، ذهن انسان را تاحد یک ” اسطوره الاصل غایی” ترفیع می بخشد – – آفریننده و ویرانگر، و در عین حال ارباب همه ی خدایان” (نقاب ها ۱: ۴۷۲)

توجه: عناوین کاملی این دو اثر «کامبلی»، قهرمانی هزار چهره و نقاب های خلا – یک کتاب چهار جلدی – است.

– چندین نویسنده در یک استناد

چندین منبع، این جنبه ی ستیز دسته جمعی را به عنوان جنگی برای بقاء و نه فقط برای خاک قلمداد کرده اند (رابرتسون ۱۳۴-۹۸: رولینز ۳۴: تمپلاس ۶۵ – ۵۶۱)

استناد بالا مربوط به سه نویسنده ی متفاوت است که هر سه در مورد موضوع واحدی نوشته اند. نام آنها را به ترتیب حروف الفبا بنویسید تا با صفحه ی آثار استنادی هماهنگی داشته باشد و یا به ترتیب اهمیتی که در موضوع مورد بحث دارند نام آنها را در استناد پرانتزی ذکر کنید. به این معنا که ابتدا منبعی را بیاورید که به خواننده توصیه می کنید آن را بخواند.

– اطلاعات بیشتر همراه با شماره ی صفحه

هورتون (۲۲، شماره ی ۳) بر این عقیده است که ملویل نمادگرایی را تحمیل کرد، اما ویلستون (۲۴۸-۱۹۹، ویراست ویژه ۲۳۴) به نتیجه ی برعکس می رسد.

برای رعایت احترام خواننده ی خود، یادداشت ها، بخش ها و یا ویراست های ویژه را مشخص کنید. آثار منثور کلاسیک نظیر مویی دیک و بهشت گمشده ممکن است دو یا چند ویراست داشته باشد. ادب ایجاب می کند اطلاعات بیشتری در مورد فصل، بخش یا بخش مورد نظر تهیه کنید تا خوانندگان بتوانند نقل قول را در هر ویراستی از اثر بیابند. یلا با تأکید بر شیدایی اسماعیل در مقابل یو جو – خدای کوچک و مقدس کوئیکگ – پرده از طبیعت موهوم پرست وی برمی دارد.