نوشتن کارت های نکته برداری شخصی

در هنگام نوشتن تحقیق، سعی کنید نقطه نظرات شخصی و ایده هایتان را در مورد آن قضیه یادداشت نمایید. برای نوشتن ایده های شخصی خود، به فرضیه قابل دفاع، مقیاسه و یافتن نظریات جدید نیاز دارید. محتوای یک مقاله تحقیقاتی مجموعه ای از ایده های کارشناسان نیست که در کتاب ها و مقالات ارائه شده است، بلکه این ایده های خودتان است که ارزش گفتن دارد. مدارک علمی برای این هستند که شما از تک تک جملات فرضیه ی خود، جمله ای که حاوی ایده اصلی مقاله است و نظریه ی ناب خود در آن مورد دفاع کنید.

کارت های نکته برداری شخصی باید با این استانداردها مطابقت کند:

  • ایده ی روی کارت متعلق به شماست.
  • کارت را با بر چسب « ایده ی من»، «مالی من »، «اندیشه شخصی»

مشخص کنید تا بعداً مشخص شود که این ایده ها از کسی قرض گرفته نشده اند.

  • نکته را به صورت یک یا دو جمله ی کامل بنویسید تا بتوانید آن را به متن خود منتقل کنید.
  • در کارت باید نام دیگر مولفان که در باره ی همان مسئله نظریه پردازی کرده اند نوشته شود.
  • یادداشت های شخصی در تحقیق شما اصلی هستند نه کپی برداری از منابع دیگر. بدون نکته برداری شخصی، کار با کندی پیش می رود. به دو مثال فرضی زیر توجه کنید:

دانش آموز A طرح خودش را پیدا کرده و کارت های نکته برداری کاملی را از منابع بیرون کشیده است. مشکل اصلی او این است که: چگونه مقاله خودش را بنویسید و از به هم چسباندن بی اندازه نقل قول ها و تفسیر آنها پرهیز کند؟ دانش آموزB از کارت های نکته برداری شخصی همراه با نکاتی از منابع استفاده کرد تا مبحث خود را با کمک منابع بنویسید. تفاوت آنها شگفت آور است. انجام نکته برداری شخصی و نوشتن در مجله تحقیقی در این فرایند ضروری و مهم است. این نکته ها کمک می کند تا یافته های خود را شخصی کنید، بر روی آن ها تاثیر گذارید، بین مطالب ارتباط برقرار کنید و دیدگاه ها و الگوهای رفتاری متداول را تعیین کنید.

دو نمونه از کارت نکته برداری شخصی در ذیل آمده است:

نمونه کارت نکته برداری شخصی

نکته ی من

با خواندن مرجع برای من آشکار شد

چندین نتایج معمول شناخته شده توسط همه مولفان

کودکان تلویزیون نگاه می کنند و تلاش مداوم تلویزیون در جهت جلب جوانان، روی کودکان اثر می گذارد

نکته ی من

بدیهی است که تلویزیون به بهترین یا بدترین شکل بر زبان کودکان تاثیر می گذارد. بنابراین، باید ببینیم که چگونه می تواند در بهبود زبان نقش داشته باشد.

نهایتاً، این نکات به عنوان بخشی از مقاله شما در می آیند.

چنین به نظر می رسد که محققان در چندین نکته به توافق نظر نرسیده اند:

  • بچه ها بزرگترین گروه مخاطبان تلویزیون هستند.
  • تلویزیون دائما کودکان را جذب می کند.
  • تلویزیون می تواند انگیزه پاسخگویی در بچه ها را برانگیزد.

به این دلایل و دلایل دیگر، معلمان و والدین نقش تلویزیون را در پیشرفت زبان جوانان مورد بررسی قرار داده اند. تلویزیون بر روی کاربرد زبان کودکان به ویژه برای بهتر یا بدتر شدن آن تأثیر می گذارد. البته این مسأله پیچیده و جنجال برانگیز است.