مقاله تاثیر تغییر موقعیت مندیبل برروی قابلیت اطمینان و تجدیدپذیری اندازه گیریهای خطی در تصاویر CBCT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۲۱۸ تا ۲۲۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر تغییر موقعیت مندیبل برروی قابلیت اطمینان و تجدیدپذیری اندازه گیریهای خطی در تصاویر CBCT
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصویربرداری با اشعه مخروطی
مقاله دقت اندازه گیری ابعادی
مقاله تصویر برداری سه بعدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری روشنک
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: دقت ابعادی تصاویر CBCT پیش نیاز مطمئن در درمان های ایمپلنت های دندانی است. هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر تغییر موقعیت مندیبل بر روی دقت اندازه گیریهای خطی روی تصاویر CBCT می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی ۱۲ فاصله خطی روی یک مندیبل خشک به وسیله کولیس دیجیتال سه مرتبه توسط دو مشاهده گر اندازه گیری شد. سپس مندیبل توسط دستگاه (CBCTscanora 3D) در پنج حالت اسکن شد: موازی افق، تمایل به پایین، به بالا، تمایل لترالی و حالت چرخیده. فواصل خطی روی هر یک از تصاویر در حالات مختلف توسط دو مشاهده گر در دو زمان (در هر نوبت سه بار) اندازه گیری شد. خطای زیر ۱۰ درصد طبق مرجع به عنوان حاشیه امن تلقی شد. سپس توسط نرم افزار تمایلهای اعمالی اصلاح و اندازه گیریها تکرار گشت. آزمون T زوجی و همبستگی پیرسون برای آنالیز آماری استفاده شد.
یافته ها: ۸۸٫۴ درصد اندازه گیریهای روی تصاویر کوچکتر از اندازه گیریهای انجام شده روی مندیبل بود. میزان اختلاف برای تمایلهای مختلف بین ۰٫۰۱±۲٫۶۵ میلی متر بدست آمد. اندازه گیریها (به جز شش مورد) خطای زیر ۱۰ درصد داشتند که در حاشیه امن بود. پس از اصلاح تمایلها، خطای بیش از یک میلیمتر تنها در یک مورد مشاهده شد و درصد خطا از ۸ درصد تجاوز نمی کرد. از نظر تکرارپذیری، همبستگی بالا بین مشاهده گرها و نیز بین دو بار خوانش یک مشاهده گر بدست آمد (r>0.09).
نتیجه گیری: به نظر می رسد در CBCT چرخش سر به اندازه CT پزشکی اهمیت ندارد خصوصا اگر چرخشها قبل از اندازه گیری با نرم افزار اصلاح شود.