دانلود مقاله گزینش ژنوتیپ های بادام دیرگل متحمل به سرمای بهاره در استان قزوین (مقاله کوتاه علمی)

مقاله گزینش ژنوتیپ های بادام دیرگل متحمل به سرمای بهاره در استان قزوین (مقاله کوتاه علمی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۲۲۱ تا ۲۲۶ منتشر شده است. نام: گزینش ژنوتیپ های بادام . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بیماری زائی جدایه های Macrophomina phaseolina و مقاومت ژنوتیپ های سویا نسبت به این قارچ در شرایط درون شیشه ای و گلخانه

مقاله بیماری زائی جدایه های Macrophomina phaseolina و مقاومت ژنوتیپ های سویا نسبت به این قارچ در شرایط درون شیشه ای و گلخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۲۰۷ تا ۲۲۰ منتشر . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله ویژگی های رویشی و زایشی چند ژنوتیپ پکان (Carya illinoensis) در استان گلستان

مقاله ویژگی های رویشی و زایشی چند ژنوتیپ پکان (Carya illinoensis) در استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۱۹۱ تا ۲۰۶ منتشر شده است. نام: ویژگی های رویشی و زایشی چند . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله گروه بندی عناب های ایران بر اساس صفات کمی و نشانگرهای ISSR و RAPD

مقاله گروه بندی عناب های ایران بر اساس صفات کمی و نشانگرهای ISSR و RAPD که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۱۷۳ تا ۱۹۰ منتشر شده است. نام: گروه بندی عناب های ایران . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله شناسایی منابع مقاومت به نژادهای غالب زنگ سیاه ایران در ارقام تجاری گندم

مقاله شناسایی منابع مقاومت به نژادهای غالب زنگ سیاه ایران در ارقام تجاری گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۴ منتشر شده است. نام: شناسایی منابع مقاومت به نژادهای غالب . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های کاهوی ایرانی بر اساس نشانگرهای RAPD

مقاله تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های کاهوی ایرانی بر اساس نشانگرهای RAPD که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۱ منتشر شده است. نام: تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های کاهوی ایرانی بر اساس نشانگرهای . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله ارزیابی مقاومت کلون های میان رس سیب زمینی نسبت به بیماری پوسیدگی خشک فوزاریومی

مقاله ارزیابی مقاومت کلون های میان رس سیب زمینی نسبت به بیماری پوسیدگی خشک فوزاریومی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۴ منتشر شده است. نام: ارزیابی مقاومت کلون های میان . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله مقایسه انواع خطاهای ادراکی در کودکان با و بدون ناتوانی یادگیری آرام

مقاله مقایسه انواع خطاهای ادراکی در کودکان با و بدون ناتوانی یادگیری آرام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در ناتوانی های یادگیری از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۴ منتشر شده است. نام: مقایسه انواع خطاهای ادراکی در کودکان با و بدون ناتوانی یادگیری آرام . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تاثیر آموزش حل مساله اجتماعی در ارتقای بهزیستی روان شناختی و تاب آوری کودکان دارای اختلال یادگیری

مقاله تاثیر آموزش حل مساله اجتماعی در ارتقای بهزیستی روان شناختی و تاب آوری کودکان دارای اختلال یادگیری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در ناتوانی های یادگیری از صفحه ۹۲ تا ۱۰۸ منتشر شده است. نام: تاثیر آموزش حل مساله اجتماعی در ارتقای . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله مقایسه نارسایی هیجانی، باورهای خودکارآمدی و عزت نفس در میان دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری

مقاله مقایسه نارسایی هیجانی، باورهای خودکارآمدی و عزت نفس در میان دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در ناتوانی های یادگیری از صفحه ۷۸ تا ۹۱ منتشر شده است. نام: مقایسه نارسایی هیجانی، باورهای خودکارآمدی و عزت . . . ادامه‌ی مطلب