دانلود مقاله سیمای امام علی (ع) در اشعار خاقانی

مقاله سیمای امام علی (ع) در اشعار خاقانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش زبان و ادبیات فارسی از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است. نام: سیمای امام علی (ع) در اشعار خاقانی این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله نیمای معترض، تاویل هرمنوتیکی «کک کی»

مقاله نیمای معترض، تاویل هرمنوتیکی «کک کی» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش زبان و ادبیات فارسی از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۸ منتشر شده است. نام: نیمای معترض، تاویل هرمنوتیکی «کک کی» این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله رابطه ایران و آمریکا در سال های ۱۳۳۲-۱۳۳۰؛ کمونیسم یا نفت

مقاله رابطه ایران و آمریکا در سال های ۱۳۳۲-۱۳۳۰؛ کمونیسم یا نفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات سیاسی از صفحه ۶۷ تا ۹۶ منتشر شده است. نام: رابطه ایران و آمریکا در سال های ۱۳۳۲-۱۳۳۰؛ کمونیسم یا نفت این مقاله دارای . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله نقد ساختاری طرح روایی در داستان

مقاله نقد ساختاری طرح روایی در داستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش زبان و ادبیات فارسی از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۹ منتشر شده است. نام: نقد ساختاری طرح روایی در داستان این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله فرهنگ سیاسی و حاکمیت قانون در ایران؛ با تاکید بر بی اعتمادی سیاسی ناشی از توهم توطئه

مقاله فرهنگ سیاسی و حاکمیت قانون در ایران؛ با تاکید بر بی اعتمادی سیاسی ناشی از توهم توطئه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات سیاسی از صفحه ۴۷ تا ۶۵ منتشر شده است. نام: فرهنگ سیاسی و حاکمیت قانون در ایران؛ با . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله نقد روایت شناختی داستان «زن نویسنده»

مقاله نقد روایت شناختی داستان «زن نویسنده» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش زبان و ادبیات فارسی از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۷ منتشر شده است. نام: نقد روایت شناختی داستان «زن نویسنده» این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله استراتژی انرژی ایالات متحده در قرن بیست و یکم

مقاله استراتژی انرژی ایالات متحده در قرن بیست و یکم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات سیاسی از صفحه ۳۱ تا ۴۶ منتشر شده است. نام: استراتژی انرژی ایالات متحده در قرن بیست و یکم این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله فرمانروایی به مثابه عدالت؛ تاملی در اندیشه های سیاسی خواجه نظام الملک

مقاله فرمانروایی به مثابه عدالت؛ تاملی در اندیشه های سیاسی خواجه نظام الملک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات سیاسی از صفحه ۱ تا ۲۹ منتشر شده است. نام: فرمانروایی به مثابه عدالت؛ تاملی در اندیشه های سیاسی خواجه نظام الملک این . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله نقد و تحلیل ادبی، تعلیمی و تاریخی ماتمکده بیدل قزوینی

مقاله نقد و تحلیل ادبی، تعلیمی و تاریخی ماتمکده بیدل قزوینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش زبان و ادبیات فارسی از صفحه ۷۱ تا ۱۰۱ منتشر شده است. نام: نقد و تحلیل ادبی، تعلیمی و تاریخی ماتمکده بیدل قزوینی این مقاله . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله گزارش کوتاه علمی: مقایسه پراکنش پرتاران و شاخص های زیستی آنان در منطقه بین جزر و مدی بحرکان در دو فصل پاییز و بهار

مقاله گزارش کوتاه علمی: مقایسه پراکنش پرتاران و شاخص های زیستی آنان در منطقه بین جزر و مدی بحرکان در دو فصل پاییز و بهار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در شیلات از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۰ منتشر شده است. نام: گزارش کوتاه . . . ادامه‌ی مطلب