معیار اندازه گیری جریان منابع مالی

از سال ۱۹۸۰ به بعد مفهوم مسئولیت پاسخگویی جایگاه پر اهمیت خود را در ادبیات نوین حسابداری دولتی پیدا نمود. مسئولیت پاسخگویی مرکز ثقل نظام حسابداری دولتی شد و چارچوب نظری و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی بر اساس مفهوم پاسخگویی عمومی تدوین و به اجرا گذاشته شد. مفهوم . . . ادامه‌ی مطلب

چارچوب نظری حوزه ی سه قوه درتنظیم قوانین مالی

در حکومتهای دموکراسی ، پاسخگویی دولت به مردم وجود دارد. مطابق بند ۱۵۶ بیانیه مفهومی شماره یک GASB ، پاسخگویی سنگ بنای کلیه گزارشهای مالی دولتی است . مسئولیت پاسخگویی مستلزم فراهم کردن اطلاعات مالی و غیر مالی است. در قانون اساسی ، حکومت از سه قوه (قانون گذاری-اجرایی-قضایی) . . . ادامه‌ی مطلب

یررسی شروط لازم برای تحقق جرم شنود

 بستر ارتکاب جرم در ماده (٧٣٠)قانون مجازات اسلامی ،برای تبیین بستر ارتکابی شنود، واژه «ارتباطات » به کاررفته است .ارتباط درمفهوم عام ، به معنای برقراری پیوند معنادار وهدفمند میان دویا چند چیزاست که می توانند انسان ، سایرجانداران واشیاء باشند.اما درمفهوم خاص ، روابط پستی ومخابراتی متناظر آن . . . ادامه‌ی مطلب

تحلیل ماده (٧٧۶) قانون مجازات اسلامی

همچنین درمواردی که شنود به ارتباطات میان دویاچند سامانه یااجزای یک سامانه (مانند چاپگر یاصفحه کلیدباسامانه )برقرار می شود، رضایت مالک یادارنده یا متصدی آنها، شرط مجاز بودن رفتار ارتکابی خواهد بود.گاهی مجوز قانونی ، جای رضایت فردی رامی گیردوبه رفتار ارتکاب یافته مشروعیت می بخشد.برای مثال ، در . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی «شنود» به عنوان رفتار تعرض آمیزبه حریم ارتباطات الکترونیک اشخاص

دستاورد چنین بحثی می تواند حساس وتعیین کننده باشد.ترسیم قلمرو حریم خصوصی به این معناست که هرگونه تعرض ودست یازی غیرمجاز به آن ، بایدباواکنش واعمال ضمانت اجرا همراه باشد که باتوجه به زیان بار بودن آن ، عموماً ضمانت اجراهای کیفری سخت و سنگینی پیش بینی می شود.لذا . . . ادامه‌ی مطلب

آشنایی با شاخه های اصلی حریم خصوصی

حریم خصوصی ١یکی ازنمادهای نمایان وبرجسته حقوق بنیادین ٢بشری است .هرشخص حق دارد ازحریم خلوت خویش بهره مند باشد واطلاعات آن راازدسترس نامحرمان دور نگاه دارد. تعرض به حریم اشخاص وتجسس وتفحص اطلاعات شخصی وخصوصی آنها می تواند بسیار ناگوار باشد وچه بسا آنان رابرای همیشه ازجامعه متنفر ورویگردان . . . ادامه‌ی مطلب

اهمیت خدمات تفریحی و زیبایی

خدمات تفریحی و زیبایی تفریحات و سرگرمی از مهمترین و باارزش ترین خدمات اکوسیستمی در شهر ها هستند که توسط فضاهای طبیعی و نیمه طبیعی آسایش و فرصت های تفریحی برای ساکنین شهرها تامین می کنند. مطالعات متعددی در زمینه آنالیز و اندازه گیری کارکرد تفریحی یا خدمات اکوسیستمی . . . ادامه‌ی مطلب

اهمیت ساخت و نگهداری ساختارهای زه کش

کاهش صدا سر و صدا منبع استرسهای جسمی و روحی برای انسان است. جمعیت بالا و تردد خودروها سبب ایجاد سر و صدای می شود. پوشش سبز زنده در کاهش سطوح صدا کمک می کند.جنگل های شهری با جذب، انحراف و انکسار فرکانس های بالا توسط شاخ و برگها . . . ادامه‌ی مطلب

آشنایی با تفاسیر مختلف طلق بودن مبیع

ج( مرحوم اصفهانی می گوید: طلق بودن گاهی به عنوان وصفیبرای ملکیتِ معتبر در بیتع ذکتر می شود و گاهی به عنوان وصفی برای سلطنت بر بیع. در صورت او ، شر عوضتین استت و در صورت دوم، شر متعاملین. اما در کتب فقهی به عنوان شر عوضتین ذکتر . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی مفهوم طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی

طلقبودن مورد معامله از دیدگاه فقهی درباره طلق بودن، مسائل و مباحث متعددی قابل طرح است که در ادامته بتهطتور ماتصتر بررستی میشود. مفهوم طلقبودن درباره مقصود از طلق بودن موضوع معامله در عقد بیع، نظرات متفاوتی مطرح شده است که براتی از آنها ذکر میشود: الف( همان طور . . . ادامه‌ی مطلب