دانلود مقاله مقایسه انسجام مرکزی در کودکان با نارساخوانی، نارسانویسی، نارسایی در حساب و کودکان عادی

مقاله مقایسه انسجام مرکزی در کودکان با نارساخوانی، نارسانویسی، نارسایی در حساب و کودکان عادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در ناتوانی های یادگیری از صفحه ۸۰ تا ۹۸ منتشر شده است. نام: مقایسه انسجام مرکزی در کودکان با نارساخوانی، نارسانویسی، نارسایی در . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله مقایسه تسلط نیم کره های مغزی A،B ،C و D دانش آموزان عادی و ناتوان یادگیری

مقاله مقایسه تسلط نیم کره های مغزی A،B ،C و D دانش آموزان عادی و ناتوان یادگیری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در ناتوانی های یادگیری از صفحه ۵۹ تا ۷۹ منتشر شده است. نام: مقایسه تسلط نیم کره های مغزی A،B ،C . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله رابطه معنا و زمینه در فهم نظریه های سلطنت مشروطه و مشروعه

مقاله رابطه معنا و زمینه در فهم نظریه های سلطنت مشروطه و مشروعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مطالعات سیاسی از صفحه ۲۵ تا ۴۶ منتشر شده است. نام: رابطه معنا و زمینه در فهم نظریه های سلطنت مشروطه و مشروعه این . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله مقایسه انگیزش تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانش آموزان با و بدون نارساخوانی

مقاله مقایسه انگیزش تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانش آموزان با و بدون نارساخوانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در ناتوانی های یادگیری از صفحه ۴۴ تا ۵۸ منتشر شده است. نام: مقایسه انگیزش تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانش آموزان . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله مداخلات و تاثیرات برون مرزی؛ تنش در مرزهای کردستان ایران

مقاله مداخلات و تاثیرات برون مرزی؛ تنش در مرزهای کردستان ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مطالعات سیاسی از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است. نام: مداخلات و تاثیرات برون مرزی؛ تنش در مرزهای کردستان ایران این مقاله دارای ۲۴ صفحه . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی شیوع اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و همبودی آن با اختلال یادگیری در دانش آموزان دبستانی

مقاله بررسی شیوع اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و همبودی آن با اختلال یادگیری در دانش آموزان دبستانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در ناتوانی های یادگیری از صفحه ۲۵ تا ۴۳ منتشر شده است. نام: بررسی شیوع اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله پیامد و عوارض جایگزینی کامل مفصل ران به روش غیرسیمانی پروگزیمال با استم های متخلخل در سالمندان

مقاله پیامد و عوارض جایگزینی کامل مفصل ران به روش غیرسیمانی پروگزیمال با استم های متخلخل در سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۱۵ تا ۲۱ منتشر شده است. نام: پیامد و عوارض جایگزینی کامل . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله اثربخشی برنامه تمرین رایانه ای شناختی بر عملکرد حافظه فعال دیداری- فضایی دانش آموزان با مشکلات ریاضی

مقاله اثربخشی برنامه تمرین رایانه ای شناختی بر عملکرد حافظه فعال دیداری- فضایی دانش آموزان با مشکلات ریاضی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در ناتوانی های یادگیری از صفحه ۶ تا ۲۴ منتشر شده است. نام: اثربخشی برنامه تمرین رایانه ای شناختی بر . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله میزان لغو جراحی های انتخابی ژینکولوژی و اورولوژی در دو بیمارستان آموزشی

مقاله میزان لغو جراحی های انتخابی ژینکولوژی و اورولوژی در دو بیمارستان آموزشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۷ تا ۱۴ منتشر شده است. نام: میزان لغو جراحی های انتخابی ژینکولوژی و اورولوژی در دو . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله یافته های آسیب شناسی کورتاژ اندوسرویکس در کولپوسکوپی پاپ اسمیر غیرطبیعی

مقاله یافته های آسیب شناسی کورتاژ اندوسرویکس در کولپوسکوپی پاپ اسمیر غیرطبیعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است. نام: یافته های آسیب شناسی کورتاژ اندوسرویکس در کولپوسکوپی پاپ اسمیر غیرطبیعی . . . ادامه‌ی مطلب